Ecrã de busca

Sam 2nan 20

Seba be muruti Dawuda ma

1- O y'a sɔrɔ mɔgɔkolon dɔ tun be yen, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ Bikiri dencɛ tun lo, a tɔgɔ ko Seba. Ale ye buru fiyɛ k'a fɔ ko niyɔrɔ te olu fɛ Dawuda fɛ, ko cɛɛn t'u fɛ Zese dencɛ nin fɛ. Ko Isirayɛlidenw bɛɛ ka taga u ka soo.

2O la, Isirayɛlidenw bɛɛ tɛmɛna ka taga ka Dawuda to yen, ka tugu Bikiri dencɛ Seba kɔ. Nga Zuda kɔmɔgɔw tora n'u ka masacɛ ye, u y'a bila sira ta Zurudɛn baji daa la fɔɔ ka taga se Zeruzalɛmu.

3- Dawuda ser'a ka soo Zeruzalɛmu. A tun y'a ka gɛrɛfɛmuso tan minw to yen k'u ka to ka soo kɔlɔsi, a ye olu minɛ k'u bila soo dɔ kɔnɔ, u tun be min kɔlɔsi ka ɲa, ka to k'u mako ɲa, nga a ma sɔn ka la n'u ye. A y'u datugunin to o yɔrɔ nin na fɔɔ u tagara sa musogwanaya la.

Zowabu be Amaza faga

4O kɔ, masacɛ y'a fɔ Amaza ye ko yanni tile saba kɔnɔ, a ka Zuda ka mara kɛlɛdenw lajɛn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲakɔrɔ, ko ale yɛrɛ ka kɔsegi ka na a fɛ. 5Amaza tagara k'u lajɛn, nga masacɛ tun ye waati min latigɛ a ye, o tɛmɛna. 6O la, Dawuda y'a fɔ Abisayi ye ko: «Bikiri dencɛ Seba bena min kɛ an na, sisan o bena juguya ni Abisalɔn ta ye. Wili ka ne kɔlɔsibagaw minɛ, ka tugu a kɔ janko a kana dugu barikaman dɔw sɔrɔ ka don u dɔ kɔnɔ ka tunu an na.» 7Abisayi tagara, Zowabu ka mɔgɔw tun tugunin be a kɔ, ani masacɛ kɔlɔsibagaw, ani cɛfariw bɛɛ. U bɔra Zeruzalɛmu janko ka taga Bikiri dencɛ Seba kɔ.

8U surunyana kabakuru belebele la, min be Gabaŋɔn dugu kɔnɔ tuma min na, u ye Amaza kunbɛn. Zowabu ka kɛlɛkɛfani tun b'a kaan na. Murujan b'a foroko la, n'a dulonnin be a ka cɛsirilan na a cɛɛ la fani sanfɛ. A tun be gwɛrɛla tuma min na, murujan nin benna duguma. 9A y'a fɔ Amaza ye ko: «I ka kɛnɛ wa, ne balimacɛ?» A y'a kinibolo kɛ ka Amaza bonbosi minɛ ko a b'a fo. 10Amaza ma murujan kɔlɔsi Zowabu bolo. Zowabu ye muru nin don a kɔnɔbara la k'a nugu bɔn duguma. A yɛrɛ m'a filanan, Amaza sara ten.

Zowabu n'a baden Abisayi tɛmɛna ka tugu Bikiri dencɛ Seba kɔ.

U sera Seba kɔrɔ

11Zowabu ka kɛlɛdenw dɔ tora Amaza suu gɛrɛfɛ. A y'a fɔ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ be Zowabu fɛ ani min be Dawuda kɔ, o tigi ka tugu Zowabu kɔ!» 12Amaza tun kolonkolonn'a joli kɔnɔ sira kan. O cɛɛ nin y'a ye ko mɔgɔ bɛɛ tun be lɔra minkɛ, a ye Amaza sama ka bɔ sira kan ka don n'a ye foro dɔ kɔnɔ, ka fani dɔ biri a kan. 13A y'o kɛ ka ban dɔrɔn, mɔgɔ bɛɛ tugura Zowabu kɔ, janko ka Bikiri dencɛ Seba kɔgwɛn. 14Zowabu tɛmɛna Isirayɛlidenw ka maraw bɛɛ la fɔɔ ka taga se Abɛlibɛtimaaka. Bikiri ka fadenyabolo bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn ka tugu a kɔ. 15U tagara Abɛlibɛtimaaka dugu datugu k'u be Seba kɛlɛ. U ye yɔrɔ dɔ lɔ min wilila ka se dugu laminikogo fɔlɔ ma. Jama min bɛɛ tun be ni Zowabu ye, olu tun be kogo nin juu wɔgɔbira janko a ka ben. 16O la, muso hakilitigi dɔ wilila ka pɛrɛn dugu kɔnɔ ko: «Aw ye mɛnni kɛ! Aw ye mɛnni kɛ! Aw k'a fɔ Zowabu ye ko a ka gwɛrɛ, ne bena kuma a fɛ.» 17Zowabu gwɛrɛla muso nin na, a y'a fɔ ko: «Ele le ye Zowabu ye wa?» Zowabu ko ɔnhɔn. A ko a ka mɛnni kɛ a ka baaraden fɛ. Zowabu y'a fɔ ko ale b'a lamɛnna. 18Muso nin ko: «Fɔlɔfɔlɔ la, u tun be to k'a fɔ ko: ‹Taga ɲiningali kɛ Abɛli›, koo nin be ban. 19Nin ye hɛrɛdugu le ye, a ka koo tilennin lo Isirayɛli mara la. E do b'a fɛ k'o le halaki, ka Isirayɛli mara duguba dɔ halaki. Mun na i b'a fɛ ka Masaba niyɔrɔ kɛ tomo ye?» 20Zowabu y'a fɔ a ye ko: «K'a fɔ ko ne be dugu nin halaki k'a kɛ tomo ye, o miiriya ka jan ne la! 21N m'a lawili o kama. Mɔgɔ dɔ le wilila masacɛ Dawuda kama, a tɔgɔ ko Seba, Bikiri deen lo, a bɔra Efarayimu mara kuluyɔrɔ la. Aw k'ale don an bolo dɔrɔn, an be taga k'aw ka dugu nin to yen.» Muso nin y'a fɔ Zowabu ye ko: «An ben'a kungolo fili i ma kogo kɔfɛ.» 22O kɔ, muso nin tagara jama bɛɛ ye n'a ka hakilitigiya ye. U ye Bikiri deen Seba kungolo tigɛ k'a fili Zowabu ma kogo kɔfɛ. Zowabu ye buru fiyɛ janko u ka dugu nin to yen. Bɛɛ jɛnsɛnna ka taga u ka soow. O kɔ, Zowabu kɔsegira masacɛ fɛ Zeruzalɛmu.

Dawuda ka ɲamɔgɔw tɔgɔw

23Zowabu le tun be Isirayɛlidenw ka kɛlɛdenw bɛɛ kunna. Yoyada dencɛ Benaya tun be masacɛ kɔlɔsibagaw kunna. 24Adoramu tun be fasobaara kunna, Ayiludi dencɛ Yosafati tun be sɛbɛko kunna. 25Sewa tun ye sɛbɛnnikɛla ye, Sadɔki ni Abiyatari tun ye sarakalasebagaw ye. 26Ira fana tun be yen ka bɔ Yayiri. Dawuda ka sarakalasebaga tun lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index