Ecrã de busca

MAKABEW FILANAN 11

Zuda be Liziyasi kɛlɛ

(Mak fɔlɔ 4.26-35)

1Waati dɔɔni dɔrɔn o kɔ, Liziyasi, min tun be mara koɲaw kunna, n'ale ye «masacɛ balima» ye, a mɔna min kɔrɔ, ale ye koo kɛnin nunu mɛn, o digir'a la haali. 2A ye kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa bi seegi (80 000) ɲɔgɔn lajɛn, n'a ka sotigiw bɛɛ, ka taama daminɛ ka taga zuwifuw kama. A ka miiri tun ye ka Zeruzalɛmu kɛ girɛkiw ka dugu ye, 3ka wari sarata sigi Alabatosoba kama i n'a fɔ siya wɛrɛw ka josow, ani ka sarakalasebagaw kuntigiya kɛ feerefɛn ye saan o saan. 4A ma Ala ka sebagaya jati fewu, a y'a yɛrɛ boɲa k'a jigi la a ka kɛlɛden sennatigiw caaman, n'a ka sotigi waa caaman, ani a ka sama bi seegi kan.

5A sera Zude mara la tuma min na, a gwɛrɛla Bɛtisuri yɔrɔ barikaman na, kilomɛtɛrɛ mugan ni seegi ɲɔgɔn be ale ni Zeruzalɛmu cɛ. A y'a kɛlɛ kosɔbɛ. 6Tuma min na Makabe n'a ka mɔgɔw y'a mɛn ko Liziyasi tun ye dugu barikaman nunu datugu, u jɛnna ni jama ye ka Matigi dali ni ɲaji ni ŋunankan ye, ko a ka mɛlɛkɛɲuman ci Isirayɛlidenw fɛ k'u kisi. 7Makabe yɛrɛ le kɔnna ka kɛlɛkɛminan ta. A ye tɔɔ nunu ladi ko u k'u yɛrɛ bila farati la ni ale ye janko k'u balimaw dɛmɛ. Olu girinna ka taga ni ŋaniya kelen ye. 8K'u to Zeruzalɛmu masurun na halibi, sotigi dɔ y'a yɛrɛ yira u la, ka bila u ɲa. Fani gwɛman b'a kaan na, n'a be kɛlɛkɛminan sanulamanw fifara. 9O la, u bɛɛ jɛnna ka makaritigi Ala fo, u y'a ye ko fangaba donna u la. Hali mɔgɔ, u labɛnnin tun lo k'a sɔgɔ, o dama tɛ, hali sogo farimanw, hali nigɛkogow. 10U labɛnnin gwɛrɛla kɛlɛ kama, dɛmɛbaga dɔ sɔrɔla u la ka bɔ Sankolo la. Matigi tun makarila u la. 11U girinna u juguw kan i n'a fɔ jaraw. U ye kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa tan ni kelen (11 000) nii bɔ kɛlɛ la, ani sotigi mɔgɔ waa kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ (1 600), k'u juguw ka kɛlɛdenw bɛɛ wajibiya ka boli. 12U caaman mandiminin le bɔsira ka taga k'u ka kɛlɛkɛminanw to yen. Liziyasi yɛrɛ y'a yɛrɛ bɔsi ka boli ni maloya ye.

Zuwifuw ni Antiyokusi be bɛn ye

(Mak fɔlɔ 6.57-61)

13Nga Liziyasi tun ye hakilitigi ye minkɛ, a miirila kɛlɛ nin la, min tun cɛnn'a bolo, sisan sisan. A y'a faamu ko mɔgɔ si te se eburuw kɔrɔ, bari Setigi Ala be n'u ye. O la, a ye cidenw bila 14ka taga bɛɛn kuma fɔ u ye ani k'a daa di ko a bena masacɛ wajibiya fana ka kɛ u teri ye. 15Liziyasi ye fɛɛn min bɛɛ fɔ, Makabe sɔnna o bɛɛ ma jama ka hɛrɛ kosɔn. Makabe ye fɛɛn min bɛɛ sɛbɛ k'a ci Liziyasi ma zuwifuw kosɔn, masacɛ sɔnna o la.

16Liziyasi ye bataki min ci zuwifuw ma, a sɛbɛnna o kɔnɔ ko: «Ne, Liziyasi be zuwifuw bɛɛ lajɛnnin fo! 17Aw ye sɛbɛ min di aw ka ciden Zan ni Abusalɔn ma ko ka n'o di ne ma, o ɲɔgɔn sɛbɛnnin be ɲafɛ. U ye ne dali ko koo minw fɔnin b'a kɔnɔ, ko ne ka n fɛta fɔ u la. 18O la, min tun ka kan ka fɔ masacɛ ye, n y'o fɔ a ye. O y'a sɔrɔ ale yɛrɛ sɔnna ko minw be se ka yɛlɛma, k'olu bena yɛlɛma. 19O la sa, ni aw ma wili anw ka jamana kama, ne bena jija fana ka baara kɛ aw ka hɛrɛ kosɔn loon nataw la. 20A koo misɛnmanw faan fɛ, ne y'a fɔ aw ka cidenw ni ne ka mɔgɔw ye ko u ka kuma n'aw ye o la. 21Ne ka duba be aw ye. Sɛbɛ nin labɛnna girɛkiw ka masaya saan 148nan na Diyosikɔri kaloe tile mugan ni seeginan loon.»

22Masacɛ ka bataki kɔnɔnakuma filɛ nin ye: «Ne, masacɛ Antiyokusi be n balima Liziyasi fo! 23Kabini an faa tagara sukɔrɔw fɛ, an yɛrɛ tun b'a fɛ an ka mara mɔgɔw ka sigi ɲasuma na, u ka banba n'u yɛrɛw ka koo ye. 24An y'a mɛn ko zuwifuw tun te sɔnna ka girɛkiw ka landaw kɛ, an faa tun be min fɛ, ko olu yɛrɛ ka balocogo le tun ka d'u ye, k'o kosɔn, u be sira dali, u ka se k'u ka sariyaw bato. 25O la, an t'a fɛ siya nin ka gwɛlɛya sɔrɔ fana minkɛ, an y'a latigɛ ko Alabatosoba ka segi u ma, ani ko u ka se ka taama ka kɛɲɛ n'u bɛmaw ka landaw ye. 26O la, ne b'a ɲini e fɛ ko i ka mɔgɔ dɔ ci u fɛ, ani ka bɛɛn ɲini n'u ye janko, an be bolo min kan, u k'o lɔn. U jigi ka sigi, u ka to ka janto u yɛrɛ ka koow la hɛrɛ la.»

27Masacɛ ye bataki min ci zuwifu jama ma, a sɛbɛnna o kɔnɔ ko: «Ne, masacɛ Antiyokusi be zuwifuw ɲamɔgɔw ka jɛnkulu ni zuwifu tɔw fo! 28Ni aw ka kɛnɛ, o le ye an ka laɲini ye. An yɛrɛ ka kɛnɛ. 29Menelasi y'a fɔ an ye ko aw b'a fɛ ka kɔsegi aw fɛ yen janko ka janto aw ka koow la. 30Mɔgɔ minw bɛɛ bena segi u fasow la yanni Zantikif kalo tile bi sabanan loon, u ka l'a la ko foyi tena kɛ u la. 31Aw zuwifuw bena se k'aw ka dumuniw kɛ aw ka landaw cogo la, k'aw ka sariyaw bato i n'a fɔ fɔlɔ la. Ni aw dɔ filila koo dɔw la lɔnbaliya kosɔn, u ten'a tɔɔrɔ cogo si la o kosɔn. 32Ne ye Menelasi fana ci k'aw hakili sigi. 33Ne ka duba be aw ye. Sɛbɛ nin labɛnna girɛkiw ka masaya saan 148nan na Zantiki kalo tile tan ni duurunan loon.»

34Ɔrɔmukaw fana ye bataki ci zuwifuw ma, o kɔnɔnakuma filɛ, ko: «Ɔrɔmukaw ka lasigidenw, Kɛntusi Mɛmiyusi, ni Titusi Maniliyusi, ani Maniyusi Sɛriziyusi be aw zuwifuw fo! 35Masacɛ balima Liziyasi sɔnna aw ka koo minw na, anw fana sɔnna o la. 36A y'a ye ko koo minw ka kan ka fɔ masacɛ ye, ni aw y'o sɛgɛsɛgɛ ka ban, aw ka mɔgɔ dɔ ci an ma joona janko o ka yira masacɛ la cogo bɛnnin na min bena kɛ aw ma hɛrɛ ye. Bari an be tagara Antiyɔsi. 37O la, aw ye teliya ka mɔgɔw ci an ma janko an fana k'aw ka miiriya lɔn. 38An ka duba be aw ye. Sɛbɛ nin labɛnna girɛkiw ka masaya saan 148nan na Zantiki kalo tile tan ni duurunan loon.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index