Ecrã de busca

Dànì Kèhoį̀wo 38:20

20Ekìıyeè k'e Judah edeàgı̨ą Adulam got'ı̨į̀ xè ejıetsoa ts'èko danìı̨htı̨, hanì-ı̨dè wets'ǫ t'asìı wexè whelaà ayį̀į̀làa sìı nayıìwa ha. Hanìkò weàgı̨ą yegòhɂà ha dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index