Ecrã de busca

Lucas 8

Ja ainbuaibun Jesús medabewanibukiaki, na janchadan

1Janua ana betsatian jaska pepawen inun chakabuwen kupi Dios nenu ana xanen ibuxanaikidi mae ewapa betsa betsapa inun mae jatiubuma anuxun Jesúsun jatu yusinkubaunaya jawen 12 tsuma kushipayabun tapin jabe bukubainaibun 2-3ja dikabi ainbu betsa betsapa isin teneaibu xuxawakin yushin chakabu kainmakin Jesúsun jatu medabewakin xuxawaimaken jatun peiwendi Jesús inun jawen tsumabu medabewakubaini María Magdalena anua Jesúsun 7 yushin chakabu kainmaima inun, Susana inun, xanen ibu Herodes yunuxunmis Cuzan ain Juana inun, ainbu betsa betsapabudi Jesús anu butan butankin medabewakubainaibun

Jexe sa akakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.1-23; Mr 4.1-20)

4mae betsa betsapa anua bei Jesús uinkin jawen jancha ninkanun ika ichabidanbidanaibun yudan kaian jaki dasi ichabu Jesúsun jawen jancha juneawen jatu miyuikin:

5—Juni betsan jawen bai anu xekiwan sa aki kaxun sa akaya jexe betsa kati bai namaki kauana yudabun pema pema akaibu deiwan juxun xea keyuabun janua xekiwan jukuanmaken 6jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu bana pexei benekaunaya mai eskadabesken badi jui kukin mai tsusinwan jawen tapun bemakis bewexekea xanai utsimiski. 7Ja inun, jexe betsa muxa jukundiama anu nidi ika jukuainki muxan buexekin yabua bimitidumaki. 8Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, betsa 100 jexeyaidan— iwanan, unanxubima yuikin:

—Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen— jatu wabainaya

Jexe miyuikidi xabakabi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mt 13.10-23; Mr 4.10-20)

9jawen tsumabu besti Jesúski dasixun jaska miyuiwen jatu yusinxu yukabu 10jatu yuikin:

—Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabun Diosun jancha ninka bestiaibu miyuiwens besti en jatuki chanikunkainaii, uinbiakin jau uin pewayamanunbun inun ninkabiakin jau ninka pewayamanunbunan— iwanan,

11—Man en tsumabudan, jexe sa akakidi miyui matu xabakabi yuinun ninkaidakanwen. Jexedan, Dioskidi yusinti janchaki. 12Jexe betsa janu kati bai anu kauanadan, yudabun Diosun jancha ninkabiaibun jamakidia diablo Satanás juxun jawen jancha pepa jawen juintiki banai mebinmiski, jau ikunwain mekeyamaxanunan. 13Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki, jatun tacha ichapama keskawen taeadan. 14Ja inun, jexe betsa muxa anu nidi ikadan, jabun Diosun jancha bechipaibiai jatun jiweawen nui inun mabu betsa betsapawen kemu chakayamai jayakatsis ikin jatun jatu yabua Diosun jancha ninkabiai tapinkatsi ikama unanxubida jenekubainmisbuki, yudabu miban bimiuma keskabuidan. 15Jakia jexe betsa mai pepa anu banadan, Diosun jancha pepa tapintan juinti shinan chankankin jeneama mestentan chibankubainkin januxun yuda betsabu yusinkin jatu ikunwanmamisbuki, mai pepa anu jexe sa aka ewai benei pamis keskaidan— jatu watan

Binkidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 4.21-25)

16janua yudan kaian anu ana kaxun Jesúsun miyui betsawen ana jatu yusinkin:

—Bin dekutan jamapaiwen bepukin junetima inun tapu naman tsauntima man unaiin. Jakia bin dekuxun jau jawenabu jikikin uinshadanunbun manaundi tsaunmisbuki. 17Jaskaken jawada en matu yusinkubainai yuda betsabu jatu yusinkin juneyamakubainxankanwen. Jaska inun, jawada junekin man jatu yusianma inun jawada june ibubis man ikaidan, dasibi Diosun jatu xabakabi waxunkin keyuxanikiki. 18Jaskawen taexunan, ninka peidawakanwen. Jakia tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda ea chiban kayabismabia: “En ikunwaiin”, ikin jaska besti shinanmis ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan— jatu wai

Jawenabu kayabikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.46-50; Mr 3.31-35)

19Jesúsun jatu yusinkin menediamaken yudan kaian texke ikabuwen taea jawen ewa inun jawen betsabu bea Jesúski jaska kematima 20juni betsa yunua yuia akeakebainabu atimas jawen ewa juni betsan Jesús yuixunkin:

—Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki— akaya

21jatu yusinkin Jesúsun yuikin:

—Diosun jancha ninkakin akubainmisbudan, jabiabu enabu kayabiki, en ewabu inun, en puibu inun, en betsabudan— jatu wanikiaki.

Jesúsun niwe inun ianenwan nemanikiaki, na janchadan

(Mt 8.23-27; Mr 4.35-41)

22Ana betsatian Jesúsun jawen tsumabu jatu yuikin:

—Ianenwan besusi pukei kexa betsaudi buyunankanwen— jatu wa jawen tsumabube xaxun inatan xutubaini buaibun 23janua ianenwan besusi pukeaibun Jesús ma bika xaxu chixukidi daka uxaken janua niwe kushipajaida besubainaibukidia jene buspu tsaubidankin xaxu jene mata wa ma jiki kemaya 24datei Jesús anus ichaxun bestenwankin yuikin:

—Yusinaan, yusinaan, nun jikiaii— akin bestenwanbu Jesús bestenkauan benitan niwewan inun ianenwan buspu tsaubidanai yuikin:

—Nesewe. Peswe— aka niwe main neseaya ianenwandi buspu tsaubidanai main pesaya 25Jesúsun jawen tsumabu yuikin:

—¿Man jawawen datei ikai, ea shinanmadan?— jatu wa e iki keyutan yuinamekin yuikin:

—Jabaa! Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan. Niwe inun ianenwanendi ninkakanikikidan— ibaini bui

Gerasa anu kaxun Jesúsun juni yushin chakabubu jaya kainmanikiaki, na janchadan

(Mt 8.28-34; Mr 5.1-20)

26Galilea ianenwan kexa betsaudi Gerasa mai pakeanu Jesús kai atimas keti itan 27-29xaxu anua butui jatube mapekekainaya janua juni betsa yushin chakabuya unainsmapa tadiuma jiwetan jiweisma janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwekunkainmis natian jawenabun mane dispiwen nexabiakubainmisbu yushin chakabun kushipa wa mane dispi nasamis jabun unainsmapa watan janu jiweabumanu iyumis Jesús juai bechibidani kushikidan unantan bis ikidan Jesús naman danti iken ja juni anua yushin chakabu Jesúsun yunukin taewa janua jancha kushipawen yushinen juni unainsmapa yuimakin:

—Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en mia unaiin. En mia yukai nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!— aka 30Jesúsun yukakin:

—¿Jadakidi min kena ikai?— aka yushin chakabu ichapa ma juniki jikinibuwen taexun yushinen juni janchama Jesús yuikin:

—En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan— akaya 31janu kupiti mai kini uke medanjaida anu Jesúsun jau jatu yunuyamanun yushin chakabun Jesús nematan 32ja mati anuxun ina yawa ichapabun pikin mai mixexaibu yushin chakabun bechitan Jesús ea akin yuikin:

—Ja ina yawa anu nuku yunuwe, ja medan nun jikinunan— akabu janua Jesúsun jadi jatu yunua 33ja juni anua kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa midima datei mawa butei nidi ibaini ianki pukui dasibi jasai keyuaibun

34janua ja ina yawa mekemisbu datei kushibainkin jaskaxu jatun mae anu jiweabu inun bai puchinin jiweabu jatu banabima akekeaibun 35yudan kaianen uin beaibu janu Jesúski nukuxun ja juni: “Yushin chakabu ichapa en jayaki”, ixu ma tadi sawea ana unainsmapa keskama janu Jesúsbe tsaua ana jaska ikunkainshina keska dabanen ikin shinain dateaibun 36jabun Jesúsun jaska wai uinbaina jatu yui kakaibun 37janu Gerasa anuabu datekin Jesús nichinkin:

—Nukun mae anu ana mapekeama kadiwe— akeakeabu janua Jesúsun jatun jancha ninkatan kai xaxun inai kaya 38ja juni yushin chakabu kainmaxutun Jesús ea akin:

—En mibe kaii— aka nemakin yuikin:

39—Ebe kayamawe. Jakia minabun jiwe anu kaxun jaska Dios miwen nuikin min yushin chakabubu mia kainmaxu minabu yuiditanwen, jau miwen benimadinunbunan— abaini kaya ja junin jaska Jesúsun yushin chakabu midimajaida kainmaxunbainshina jatu yuikubaunikiaki.

Ainbun jimi baxneni neseisma Jesúsun mainwantan Jairon bakedi bestenwanikiaki, na janchadan

(Mt 9.18-26; Mr 5.21-43)

40Janua Jesús ianenwan kexa betsaudia chintuntani ana jawendi jui keti ikaya yudan kaianen manajaidaibun Jesús juai bechitan jawen benimai ii jaki ichabu 41-42ichati jiwe anuxun yunumis xanen ibu betsa Jairon Jesús bechitan jukidan ja bebun di iki beutan ea akin yuikin:

—En ainbu bake bestichaiyaki, 12 badiyadan. Ma eskatian ea isin tenexuni mawakatsis ikaya miki chani en juxuki. Ebe kaxun uinkin ea xuxawaxunyuwe— atushia janua jaska Jesúsun ninkatan jawen jiwe anu jabe kaya ja yudan kaian ichapabundi itimaska wai supu ibainaibun

43janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmisken janua nuitapaya juni dauyan mainwankin xuxawapaibiabu jawen pei dasibi putakin keyubia jawa maianma ikunkainkin yudan kaianbetan Jesús chibain 44ja ichun kakin jawen tadi kexa metsaya jawaida jawen jimi bextekei maianyan

45jaska jawen kushipawen tsuada xuxawa Jesúsun unankin yudan kaian jachun beaibu niti itan uinbaunkin jatu yukakin:

—¿Tsuan man en tadi metsaxumen?— jatu wa

—Tsuan mia metsamaki— akaibun Pedro inun Jesúsun tsuma betsabun yuikin:

—Yusinaan, na yudan kaian bei michun supu ibidankin mia aki ikanikiki. ¿Jaskakin nuku yukakin: “¿Tsuan man en tadi metsai?” min nuku wai ikai?— akabu 46Jesúsun jatu yuikin:

—Tsuanda ea metsaya chanima en kushipa kainkainkin xuxawaxu en unaiin— ikaya

47ainbu datei saki saki ikin jani junetima jawada Jesúsun axunxu unain jaki kematan ja bebun danti itan xabakabi ichapabun bedubi Jesúski chaniaya 48Jesúsun yuikin:

—Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe—

49aki niken jabiatiandi xanen ibu Jairon jiwe anua jawen tsuma betsa juxun Jairo yuikin:

—Min bakedan, ma mawaxuki. Ana juni yusinan daketapa wayamawe— akai 50Jesúsun jawen tsumapan Jairo jawada yuiai ninkatan Jairo yuikin:

—Dateyamawe. Ea besti min ea ikunwanyan min bake xuxaikiki— abaini

51bui Jairon jiwe anu jikikainkin ja mapuabu jau jikiyamanunbun jatu nemakin niti atan Pedro inun Santiago inun Juan inun chipashan ibu dabe jatu jikimakin 52junin kaian kaxai sain iki bau bau ikaibu jatu yuikin:

—¿Jaskai e iskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bakedan mawa kayabiamaki. Uxa bestia ikikiki— jatu waya

53yuda ichapabun: “Ma mawaki”, iwanan, uintan Jesúsun jaska yuiai ninkatan usainbun 54januxun Jesúsun chipash metsunxun unanxubima yuikin:

—Chipashaan, en mia yuiai beniwe— aka 55ana bestein samama benikaunaya januxun jau pimanunbun Jesúsun jatu yunuaya 56jawen ibu dabe benimai e ikaibun jaska Jesúsun axunxu jau tsua yuiyamayununbun jatu nemanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index