Ecrã de busca

Lucas 24

Jesús maiwashinabu bestenkaina benanibukiaki, na janchadan

(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)

1janua ma juindukunti binushinken domingotian penamajaida maiwati tanpe anu bukatsi jawen dapuxti xeni ma pewashinabu buaibun ainbu betsabudi jatu chibain jatube bui 2kematan ja mishki beputi ewapajaida tsuanda ma tadanbu bechitan 3jikikain Xanen Ibu Jesúsun yuda jawa bechiama 4jani tsuan jaskada washina unanma janua e iki keyutan uiainbun jabianudi jawaida juni dabe jatu bebun taxnia tadi juxupa chaxajaida sawea bechitan 5jaska uin datejaidai main beui beti ikaibun juni dabetan jatu yuikin:

—¿Jaskakin maiwati medan juni jiwea man benakanai? 6-7Nenumaki. Ma bestenkainaki. Galilea anuxun matu yusinkin yuikin: “Eadan, Matun Juchi Kayabi Iyua juni chakabun ea achixun jiki ea mastabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii, jaska Diosun yubanidan”, akin matu yusinkin yuimadan, ¿man shinanmamen? Shinankanwen— jatu wa

8jaska Jesúsun jatu yuima chanima shinantan 9-10maiwati tanpe anua kainbaini María Magdalena inun, Juana inun, Santiagon ewa María inun, ainbu betsabu jabun kaka buxun Jesúsun 11 tsuma kushipabu inun jabun Jesús chibanmis betsabu jaska uinkanxu jatu yuibiabu 11jatun jancha jawa ikunwanma: “Jaskatandun jaskanun jumei ikanikanikiki”, ikaibun

12janua Pedro jadi chaniaibun ninkatan: “Eandi uintanun”, ika taxnikaini maiwati tanpe anu kushikain uinun ika kakui denikain uke medan uinkin jawen yabushinabu tadi jamaudi daka uintan jaska uin e iki teku itan Pedron jaskashina shinain shinanyabi kaya

Emaús maekidi bai tanabainaibu Jesús jatuki nukunikiaki, na janchadan

(Mr 16.12-13)

13janua Jerusalén anua bui 11 kilómetro mae betsa jawen kena Emaús anu jabias xabatian Jesúsun tsuma betsabu dabe bui 14jaska wa akeaketan tenanshinabu bestenkainakidi janchai 15yuinamekubainaibun jabiatiandi Jesús jatu ichun taxnitan kakin jatu chibain kai jatuki nukukainaya 16jau unanyamanunbun Diosun jatun bedu betsa wa 17januxun Jesúsun jatu yukakin:

—Bai tanabidanidan, ¿jawa yui man ikubainkanai?— jatu wakin ana jatu nui chipea nuiyabi buaibun 18januxun jabu betsa Cleofásin yuikin:

—Jerusalén anua jaska dasibi washinabu dasibibun unankanikiki. Jerusalén anu bai jubiashina ¿jaskakin mian besti min jaska uianma ishianmen?— aka

19januxun jatu yukakin:

—¿Jaskashinamen? Ea yuiwe— aka ana yuikin:

—Jesús Nazaret anua ewani ichakawakin eskaya tenanshinabuki. Mia yuinun ninkawe. Diosun jancha yuixunika pepajaida eskakin Dios inun yuda ichapabu jawen aka uinmakin daya duapa inun jancha kushipai unanepai 20pepajaidabiaken jau tenanunbun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun nukun mae xanen ibu betsabun nawabu anu Jesús yunuabu cruzki jatu mastamabu mawashinaki. 21Ja inun, Jesúsun nawabu nichinkin Israelbu nuku pe mekekin Dios nuku daewaxunxanai dabanen nun jamen dasibi manakakubainshinaki. Ja inun, ma xaba dabe inun besti binubiakainaya nun jawa uindiamaki. 22-23Jaska inun, nukubetan jabun Jesús chibandiamisbu ainbuaibu penamajaida maiwati tanpe anu buxun Jesúsun yuda jawa uianma nai tsuma dabe jatu bechankamea nia uiainbu jatu yuikin: “Jesús jiweaki”, jatu wa bexunkiaki. Jaska nuku yuiabu datei nuku dateabu e itan nun ninkaki. 24Jaska nukuki chaniaibun nukun jaibu betsabudi maiwati tanpe anu buxun jaska ainbuaibun yuixu keska uinkin jawa Jesús uianma idiakanxukiaki— aka

25janua Jesúsbe janchai unandiabuma Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha yuixunikabun medabenan Mesías Cristokidi kenenibu unanbiakin unanxubida ikun bexmas wakin shinan pewadiama man kaneaii. 26Nukun medabenan Mesías xanen ibudiama jau jaskai yumain kanun Epa Diosun yununiki— iwanan, 27Diosun Moisés yusian keneniwen jatu yusin taewakin Diosun jancha yuixunikabu dasibibun yusian janchawendi Jesúsun jatu yusinkin jatu unanmakubainaya

28Emaúski kemai buaibun jatu binubainai dabanen 29nemakin yuikin:

—Ma badi kai meshuikiki. Jabianu nukube niti iyuwe— akabu ninkatan jabianu jatube bashikui niti itan 30jabianuxun jatubetan pinun ika baxti itan misi bixun piti jayabuwen taexun Dios kenwantan tunkexun jatu inanyan 31jabiatiandi Diosun jatun bedu ana betsa waya Jesús uinkin unantanaibuns samama ana damikainaya 32ja dabetan shinain yuinamekin:

—Bai tanabidankin Diosun jancha yuixunikabun yusini nuku unanmakin nuku yusianyan nun juinti shinan chankankunkidanxuki, ¿chanimamen?— iki yuinametan 33ma meshubiaken ana janu ikatsi ikama benibidani Jerusalén anu jawaida chintunbain Jesúsun 11 tsuma kushipayabu inun jatube jawen tsumabu betsabu ichabu anu jatu anu jikitushitan 34januxun jabu ichapabu yuikin:

—Chanima ma besteanki, nukun Xanen Ibudan, ja Simón Pedroki nukukin uinmaxudan— iwanan, yui jatuki chaniaya

35januxun jaska Jesús unandiamabia bai tanabainkin Jesúsun ja dabe jatube kakin yusinxu yuitan januxun misi tunkexun jatu inain anu atimas xabakabi uinbidan jatu yuiaibun

Jesús bestenkaina jawen tsumabuki nukunikiaki, na janchadan

(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)

36jaskaxu yui menediama janchan wainbun Jesús jawaida dami nashui itan jatu jancha wakin yuikin:

—¿Jaska man unanumamen? Ma en juaki. Dateyamakanwen— jatu wabia 37datekin shinankin yuikin: “Nadan, ¿yushinmenkain?” ikin uinkin shinainbun 38Jesúsun ana jatu yuikin:

—¿Jaskai mesei datei man e ikanai? ¿Man juinti kushimen?— iwanan, 39-40jawen meken inun jawen tae jatu uinmakin yuikin:

—En tae inun en meken uinkanwen, jabia en eakidan. Nami inun xau en jaya keska yushin jayaismaki. Mekin ea unankanwen— jatu wa 41shinan chankanbiai bika tenekin ikunjaidawadiabumawen taexun Jesúsun ana jatu yukakin:

—¿Piti man jayamen? Ea inankanwen— jatu wa 42baka xui inanbu 43jatun bedubi pitan 44yuikin:

—“Moisin yusini jancha inun Diosun jancha yuixunika betsabun yusini jancha inun Davidin jawen nawakin kenwanti jancha Salmoswen Dios yubakaniki, jau dasibi jaskaxanunan”, iwanan, yuinibu en mawadiama matu anuxun jabiaskadi matu yusinkin dasibi ekidi na kenenibu bebunkidi en matu yuikubainimaki— iwanan,

45ja kenenibu una jau ninka pewanunbun 46jatu yuikin:

—Ekidi kenenibu matu yuinun ninkakanwen. Diosun Katua Mesías medabenan yumantan mawa xaba dabe inun besti kaya ana bestenxanikiki. 47Jaskawen taexun jawen kushipawen jatu yusinxankanikiki, jau jatun chakabu Dioskidi chakabumisbu jau jenetan jabun shinan betsa waibu Diosun buaxunxanikikiki. Nawa xukua tibi ninkaxanaibu yuini matun Jerusalén anuxun taewakin 48na kakape ekidi chanibaunxankanwen. 49Jaska en Epan ea yununi keska wakin eandi en matudi yunuaii. Diosun jawen janchati kushipa datetima en matu yunuxanai binun ika na jabia Jerusalén anu jiweyuxun manakayukanwen. Diosun jawen kushipa nai anua matu inan bitan nawa dasibibu yusinkin taewaxankanwen— jatu watan

Jesús jawen tsumabun bedubi Diosun aininikiaki, na janchadan

(Mr 16.19-20)

50jaskakunkainkin xaba betsatian Jerusalén anua kainkaini Betania anu Jesús kakin jawen tsumabu iyuxun jawen meken sananxun jau Diosun jatu duawakubainxanun jatu yukaxunaya 51jabu jenemabainkin nai anu jawen Epan ainiaya 52jatu jenebainai uin jawen tsumabun teskanbainbainxun Jesús kenwantan benimajaidai Jerusalén anu ana chintunbidan 53Diosun kushipa manakakin xaba tibi jawen Templo anuxun Dios kenwankubainibukiaki.

Jatiski, Teófiloon, na kakape en mia kene keyuxunxudan.

Lucas

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index