Ecrã de busca

Juan 16:25

Jatu ichakawaibu Jesúsun jatu maemaxanaikidi jawen tsumabu yuinikiaki, na janchadan

25januxun ana nuku yusinkin:

—Jancha junea miyuiwen en matu yusinkubidanshinaki. Jakia ana jancha juneawen yusianma janu xabakabi en matu unanmaxanai ma kemaikiki. Jaskakainshinxun en Epa Dioskidi janu xabakabi kayabi en matuki chanixanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index