Ecrã de busca

Metiyu 7:13

Barrnguma Minypa Gu-rruwurdola Ngana Gu-jirra

(Luk 13:24)

13“Boy, barrnguma yi-gata gu-rruwurdola ngana gu-jirra. Wurra minyja nginyipa ny-ma gun-gata wana jarlakarr nginyipa barra ny-barrnguma yi-gata wana ngana gu-jirra, gun-narda minypa nginyipa ny-bengga barra gun-gata gu-bol. Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha gun-gata gubu-mangga aburr-workiya jarlakarr.