Ecrã de busca

Mark 4:22

22Minyja gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, nipa barra nuwurra yarlanga gu-yu. Rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, birripa aburr-jaranga barra marn․gi aburr-ni gun-gata.