Ecrã de busca

Jon 21:21

21An-guna a-yinagata mu-ngoyurra a-wengganana Jesus nipa Birta ana-nyala a-nana barrwa ana-bamuna, lika a-yinanga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, an-guna ana-bamburda nipa rrapa a-yinmiya barra a-juwa?”