Ecrã de busca

Matɨye 19:26

26Ə Jəju ɨndə manjɨde ba nɨngə əl-de ə nə: «Kɨ rɔ dɨje tɨ ɓa, dəw kɨ asɨ goto, nə Luwə ɓa, asɨ ra nḛ je pətɨ.»