Ecrã de busca

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:5

5Ta kɔjɨ je kɨn nəl njé ndo je pətɨ. Be ə, mbəti Etɨyən kɨ e dəw kɨ rosɨ kɨ kadɨ-me nɨm, kɨ NDɨl kɨ kay njay nɨm tɔ. Taa mbəti Pɨlɨpɨ nɨm, Pɨrokɔr nɨm, Nɨkanɔr nɨm, Tɨmo̰ nɨm, Parmənasɨ nɨm, taa Nɨkola kɨ e dəw kɨ A̰tɨyosɨ tɨ, kɨ təl Jɨpɨ nɨm tɔ.