Ecrã de busca

Yiwáni 15

Ídísé lányá romá

1Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí mbigí kókó kóṛó bɨ ꞌdiꞌbiogụnɨ́ ꞌdị́yị́ a+ yáká ní, Babá nɨ ꞌbɨ ené mị́ngị́ yáká maꞌdáa. 2Babá ndịsị lágáóyó mɨrásáma ga bɨ anánɨ́ wá ní ꞌdáꞌba gɨ do bɨ zɨ́ bi ídíne fúó ro yée ga bɨ anánɨ́ bú ní, zɨ́ye ndị́sịyé ánátátá royé kɨ́ngaya. 3Ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní, oto sée go zɨ́se ídíse mbigí ꞌyị amá e. 4Ndásé lolụ ꞌdíꞌbióyó sómụ́ ledre esé gɨ romá wá gɨ do bɨ zɨ́ze ídíze kése kị́éꞌdo. Ídísé ówo a kɨ́dí sị́lị́ kóṛó bɨ ꞌdeweoyó roné go ní, aná ené lolụ wá gɨ zɨ́a ndaá lolụ ro kókóne wá. Nɨ gɨ rosé kpá kenée, útúásásé méngị bɨlámá ledre e wá ꞌbúó togụ́ lányásé go romá.

5“Mááyí úku ándá zɨ́se, mááyí zɨ́se go káa zɨ́ kóṛó ní ásé nda ꞌbɨ esé zɨ́ma káa zɨ́ mɨrásáma ní. Azé kése go éyị́ kị́éꞌdo. ꞌYị bɨ óto sómụ́ ledre ené go mbá romá ní, zɨ́ sómụ́ ledre amá ídíne kpá za mbá roa. ꞌYị bɨ oto sómụ́ ledre ené romá wá ní, útúásá méngị bɨlámá ledre e káa zɨ́ éyị́ bɨ ndịsị áná mɨáná ní wá. 6ꞌYị bɨ ꞌdiꞌbioyó sómụ́ ledre ené gɨ romá go ní, nɨ yị́ ené go káa zɨ́ sị́lị́ kágá bɨ ꞌdeweoyó roné gɨ ro kókóne go ní, nɨ geré gágá ené do óngbóóyó a ꞌdáꞌba gɨ zɨ́a moko ndaá lolụ sɨmɨ a wá. 7Togụ́ ótosé sómụ́ ledre esé za mbá romá, zɨ́se lányáse ro ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní yá, ásé ówo kacɨ́ íni ini zɨ́ Babá. Nɨ ídí kɨ́ rokinyi zɨ́a íꞌbí éyị́ bɨ ínisé ini gɨ roa ní zɨ́se. 8Togụ́ ndị́sịsé go kpá fú méngị bɨlámá ledre e káa zɨ́ éyị́ bɨ ndịsị áná mɨáná ní yá, ꞌyị e nɨyí ówo a kɨ́dí ásé go mbigí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́ye ndị́sịyé mbófo Babá.

9“Máóto ꞌbúse go kɨ́ngaya cé káa zɨ́ bɨ Babá oto ꞌbúma ní. Bɨ goó kenée ní, ndásé méngị ledre bɨ zɨ́ ꞌbúse nzúlúne gɨ domá gɨ zɨ́a ní wá. 10Togụ́ lányásé tɨ́ fú lá ro lorụ amá yá, éyị́ bɨ nɨ ꞌdíꞌbióyó ꞌbúse gɨ domá ní ndaá. Kpá káa zɨ́ bɨ mándị́sị lányá ro lorụ ꞌbɨ Babá ní, ngíti éyị́ bɨ zɨ́a ꞌdíꞌbióyó ꞌbúma gɨ doa ní ndaá. 11Máúku ledre ga gére née zɨ́se kenée gɨ do bɨ zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi kɨ́ngaya káa zɨ́ bɨ mááyí kɨ́ rokinyi ní. 12Ba go kúrúma zɨ́se, ídísé óto ꞌbú lafúse e káa zɨ́ bɨ máóto ꞌbúse ní. 13Ídísé ówo a kɨ́dí máóto ꞌbú ꞌyịmaꞌdí e go kɨ́ngaya zɨ́ma íꞌbí za cụ́ kụṛụꞌbụmá zɨ́ umbu gɨ ro zɨ́ye ómoyé. Ngíti óto ꞌbú ꞌyị e káa zɨ́ wo née ndaá. 14Togụ́ ndị́sịsé go tɨ́ fú méngị ledre ga bɨ mándị́sị úku yée zɨ́se née yá, ásé ógụ ídí mbigí lúndumá e. 15Ndásé lolụ zɨ́ma káa zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko e wá. Gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ ogụ mɨógụ ní utúasá ené ówoyéme ledre bɨ mị́ngị́ ꞌbe ndịsị méngị a ní wá. Ásé go mbigí lúndu má e gɨ zɨ́a ledre ga bɨ Babá ukuiꞌbí yée zɨ́ma ní, máꞌdódo yée go mbá zɨ́se.

16“Ndólosé esé máa se wá, mándólo sée máa zɨ́ma íꞌbí moko amá zɨ́se méngị a gɨ do bɨ zɨ́a áná ne kɨ́ngaya ꞌyịmaꞌdí e utúasánɨ́ ánuónzó a wá. Éyị́ ga bɨ ásé ndúꞌyú Babá gɨ royé ní, nɨ méngị yée zɨ́se gɨ zɨ́a ndị́sịsé go méngị ledre e kacɨ́ kúrúma. 17Mááyí kpá úku ándá a, ídísé óto ꞌbú lafúse e.”

Yésụ lorụ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

18“Máúku zɨ́se, togụ́ ngíti géyị ꞌyị e nɨyí sógó sée yá, ídísé ówo a kɨ́dí nɨyí yị́ eyé kú kenée, sogóụtụnɨ́ go cụ́ máa. 19Togụ́ sómụ́ ledre esé nɨ ndro kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo wá ní yá, sogónɨ́ eyé sée wá. Nɨyí sógó sée ba gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá zɨ́ma ndólo sée káa do ꞌyị amá e ní. 20Ídísé sómụ́ndíki ledre bɨ máúku zɨ́se máyá, ‘ꞌYị ꞌbɨ moko romo ené do mongụ́ ꞌyị ené wá ní.’- Togụ́ sogónɨ́ máa bɨ mongụ́ ꞌyị esé ní, nɨyí sógó sée kpá kenée. Idí ṇguṇgunɨ́ kóo ledre amá bo, káa bɨ nɨyí kpá ṇguṇgu ledre esé.

21“ꞌYị ga gére née nɨyí sógó sée gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá ní. Gɨ zɨ́a owonɨ́ eyé bɨ ya kɨ́dí Lomo kasaogụ máa ne ní wá. 22ꞌYị ga gére née, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi yée kɨ́ ngbanga bɨsinyíne gɨ zɨ́a tɨ́ bɨ máógụ ꞌdódo bɨlámá ledre ené go zɨ́ye gɨ ro zɨ́ye ótoómo bɨsinyí ledre e ní, ilinɨ́ eyé e wá. Gɨ zɨ́ kéyị née, Lomo otoomo ené ledre zɨ́ye wá.

23“ꞌYị bɨ sogó máa go ní, sogó kpá Babá go. 24Idí ndanɨ́ kóo lúrú mɨngburoko ledre ga bɨ mándị́sị máméngị yée, yée ga bɨ ngíti ꞌyị utúasá méngị yée wá ní kɨ́ komoyé wá yá, kɨ́dí Lomo nɨ kóo ótoómo ledre zɨ́ye. Nda tɨ́ lá bɨ lurúnɨ́ ledre ga gére née go cụ́ kɨ́ komoyé, zɨ́ye ꞌdụ́tụ mbílíye ngbụ́rụ́ ndị́sị sógó zée gbrengárá kɨ́ Babá ní. 25Mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyị ga gére née utúasá go kpịnị kɨ́ ledre bɨ mɨékéne sɨmɨ lorụ ní kɨ́dí, ‘ꞌYị ga gére née sogónɨ́ eyé máa née gɨ zɨ́a bɨ ya málúyú ledre ní wá, sogónɨ́ máa lá gbékpị́ne.’-

26“Mááyí kása ꞌDówụ́ Lomo ꞌyị ꞌdódo maꞌdíi ledre e gɨ zɨ́ Babá gɨrí, zɨ́a ógụné ꞌdódo maꞌdíi ledre bɨ gɨ do bimá ní zɨ́se. 27Ídísé kpá fú ndị́sị ꞌdódotátá ledremá zɨ́ ꞌyị e gɨ zɨ́a tonózé moko maꞌdáa ba kú kése.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index