Ecrã de busca

Aposol 25

Paulu Iwete Be Sisa Ilongo Betanga Ki

1Pestus tani in se pombe a matan kala tana mai Yudia. Le nga iyepe a ke tol iman a ila, motong la imadit a ipa ke malala mai Sisaria, a ilo pang Yerusalem. 2Ilo, motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di tooltool maimai kidi Yuda ngan tilo pang ye be lo tiwetewete Paulu panga a be tipaposi ye busunu ki nga. Ngan tilo le lo tikodo dama ke Pestus tani, inbe tiwete tootoo panga nen. 3Tiyei ne, “Ai, am nga lomam be kulonam, inbe kuwanga pang Paulu a ise pang Yerusalem.” Ngan tiwete nen, yesoo bong tiraua betanga be di tooltool kidi du tiko dada a nen ngan be ise nga, ngan tiraumate le imata.

4Motong la Pestus tani in iraua betanga kidi nen, “Paulu ni ngo iyepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono Sisaria. Le au tauk i nga se ayepe le mooloo tiap, inbe ole amulu a adu pang Sisaria. 5Le be nen nga, ngan ole aye di kuto maimai kiang ngan sa amdu, a nen ngan be Paulu tani ni iyeie so sa le ikapsap ye nga, ngan ole tikauu lo ikodo ye ni ke karatanga betanga nango.”

6Pestus tani in iwete nen, le nga iye di tiyepe ye so ben ke limi be tol, too ke sangaul a imot, motong la imulu a idu pang Sisaria. Le nga du iyepe le bongbongini ki, motong la ilo iwur ye kookoowoo ki ye rumu ke karatanga betanga, inbe iwete be la tikaua Paulu a iman lo ikodo dama ki. 7Ngan kene tani in tikaua Paulu a ilo, motong la di Yuda tina yo tipa ke Yerusalem a tisi nga, ngan man tikodo le tigaliu, inbe tiwete betanga dook tiap matana matana alunu san a tisopo koodi panga ye. Bong ngan mala be tipapos betanga kidi tina ngan punu sa pang Pestus be nen ngan lon galanga ye be betanga kidi tina ngan sa moolmool, ngan tiap. 8Motong la Paulu tani iraua betanga kidi nen, “Au i ayei touo busunu sa le adada ger kidi Yuda pono, ngan tiap. Inbe ayeie busunu sa bareme mai ke sungunu lono, too pang Sisa, ngan tiap lapau.”

9Paulu tani in iwete nen, bong ngan Pestus lono be iyei di Yuda tina a lodi ponana ye. Ngan nen le nga itoro Paulu nen, “Oo, ong i lom dook mata be kulo Yerusalem lo kukodo dama kiau ye ni ke karatanga betanga, inbe akarata betanga kiong tina ngan nango, too tiap?”

10Motong la Paulu iwete panga nen, “Tiap! Rumu yo nookoot nga au i akododo ye i, in rumu ke Sisa ke karatanga betanga. Ngan ni ataleu i, la ke be kulongo betanga kiau a kukarata ye i. Ngan ong in lom galanga nen, au i ayei touo busunu sa pang di Yuda, ngan tiap. 11Ngan nen le kumata be ayeie busunu sa ke be amata ye nga, ngan dook mata, o amata. Bong kumata be betanga tina yo di Yuda nga tiwetewetau pong ye ngan be moolmool tiap nga, ngan tool sa o ke be itarau la baedi, ngan tiap. Le au i lok be Sisa ya taunu la be ilongo betanga kiau i.”+

12Paulu iwete nen a imot, motong la Pestus tani in iwetewete pang di tooltool ki yo be tikata suanga ye a tikap lo galanga panga ngan a imot. Motong la iwete pang Paulu nen, “Ai, kuwete lom be Sisa la be ilongo betanga kiong i, ngan dook mata. Ole kudu pang ye Sisa.”

Pestus Iwetewete Pang Tool Kuto Mai Yo Agiripa I

13Tiyepe le nga ke kapala iman a ila, motong la tool mai yo Agiripa i, in iye lini garup yo Benaisi in yaru tisi pang Sisaria be si tiwete lo ponana kidi pang Pestus. 14Ngan tina tisi le si yaru tiyepe ye ke alunu la Sisaria nga, le nga Pestus tani in iwete tomonai betanga tina ke Paulu ngan pang tool kuto mai tani. Ngan iwete nen, “Tool atu yo Pilek ikauu mukot a itaru lo iyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono i, in ya naii la iyepepe go rumu dook tiap tani lono i. 15Ngan ye kene yo alo Yerusalem ye in nga, ngan di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, tiye di tooltool maimai kidi Yuda nga, ngan tiweteweta a be tipaposi ye busunu ki. Le nga titorau be awete dook, a nen ngan tiraumate. 16Bong ngan araua betanga kidi nen. Ayei ne, ‘Am Rom nga, ngan momo kiam sa iwete be amraumata sokorai di tooltool nen tiap. Kumata le tool kan betanga sa be ya taunu koon sua ye nga, ngan ole lo ikodo dama kidi tooltool yo be tiweteweta a tipaposi ye busunu ki nga, ngan muku a irau betanga kidi tina ngan.’

17“Ngan nen le kene yo amulu a asi pang Sisaria ye in nga, ngan aye di tooltool tina ngan amsi. Ngan amsi le anam tiap, bong amsi le bongbongini ki, inbe alo awur ye kookoowoo kiau ye rumu ke karatanga betanga, inbe awete pang di tooltool pattu be la tikaua tool tani a iman. 18Ngan ise, motong la di tooltool tina yo be tiweteweta a tipaposi ye busunu ki nga, ngan timadit a be tiweteweta pau. Le nga ayeisa ole tipaposi ye dada dook tiap sa yo iyei nga, ngan tiap sa. 19Bong tiye tool tani in tiparsu ye betanga ke sungunu kidi, inbe ye tool atu yo imata koot i. Ngan tool tani yo imata i, in ene la Yesu i, bong ngan Paulu tani iwete be imadit mulu ye ni ke matenge oo. 20Ngan au i lok be le apuske betanga i punu dook, bong asak ye. Nen le atoru nen, ‘Ong i lom dook mata be kulo Yerusalem lo kukodo dama kiau ye ni ke karatanga betanga, inbe akarata betanga kiong tina ngan nango, too tiap?’ 21Ngan ator nen, bong ngan Paulu tani in iwete be ya ni lono be sila iyepe nango la rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ngo, le lo Sisa ya taunu la be ilongo betanga ki i. Motong la awete panga be sila iyepe dookoot la rumu dook tiap lono ngo, le apuske dada sa, ngan la be ayawari a idu pang ye Sisa nga.”

22Ngan Pestus tani in iwete nen a Agiripa ilongo, motong la Agiripa iwete panga nen, “Ai, au tauk i lok be alongo betanga ke tool ni pa.”

Motong la Pestus iyei ne, “Ngan dook mata, ole bongbong ngan, lo ngan be kulongo betanga ki kooti.”

Paulu Lo Ikodo Dama Ke Agiripa

23Tiyepe le nga bongbongini ki, motong la Agiripa tani in iye Benaisi titar moro kidi yo dook mata nga, inbe yaru tiye di tooltool kuto maimai yo matadi kala di tooltool ke patokongo nga, inbe di tooltool maimai ke malala mai tani, ngan tilo pang rumu ke gaongo lono. Motong la Pestus tani in iwete a la tikaua Paulu a iman nga. 24Iman, motong la Pestus iwete nen, “Tool kuto mai Agiripa, inbe ang di tooltool le imot yo nookoot man amyang tayepe ni nga, ngan kakamata tool i. Di tooltool ke Yuda le imot yo tiyepe Yerusalem, inbe yo tiyepe ni nga, ngan tikapye be tiweteweta a tipaposi ye busunu ki. Le di le imot be koodi pau, a tiwete nen, ‘Kuraumata tool in le imata, bong iyepe matana rere mulu be.’ 25Di Yuda tina ngan koodi pau nen, bong ngan akamata ben iyei touo so sa dook tiap yo ke be tiraumate ye a imata, ngan tiap. Bong ya taunu lono be Sisa la be ilongo betanga ki i. Ngan la le awete be ole ayawari a idu pang Rom nga. 26Bong ngan lok galanga tiap, ole betanga nangai moolmool be awode lo ye rau a ayawari pang tool mai kiidi i. Ngan la le tool kuto mai Agiripa, katai nga akaua tool i be se ikodo dama kiong kuye di tooltool kapala nga le imot. Le nga ole talongo betanga ki, inbe tasere dada dook tiap nangai yo ikapsap ye i, a be nen ngan lok galanga dook ye betanga ki yo be awodo ilo ye rau nga. 27Kumata le be ayawara sokorai tool talnga dikidiki yo nen ngan atu be idu, inbe awodo touo betanga yo tiweteweta a be tipaposi ye busunu ki ngan sa ye rau a ayawari pa ye tiap nga, ngan au i akamata ben in dada dook tiap.”

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index