Ecrã de busca

1 Pita 2

Diginali Jisas Douk God Nolukwanu Yapis Ali Nape Eheh Nyumneh Uli Anan Douk Kobi Anam Dudukam Utam Chalak Wilag Omi

1Ipak douk apatoglu nupoleipu, douk namudak ali ipak imas punubu putukemaguk nyunatimaguk enenyi enen yowenyi. Yek yaklimu enyudakmalimu peyagwleh biog yowatog penek loh umu kipaichi elpech umu, nyunu penek hinyigimu kipaichi echechich echudak umu, nyunu peneyagu kipaichimu. 2Ipak oub imas bunubu bitak umu pulau God ananin duldulin atinyi balan kobi douk adakio wechlali uli batowich isave chapemu chakli chuwak nyumeb atib umu. Ipak punek namudak umu, enyudak balan eke nyugakomepu nyunekepu putoglu dodogowipu punek yopinyi pasin pichalakuk likuk palik pape peneken uli. Ali God eke wata nugakomepu nulawepu pupe kalbu eheh nyumneh. 3Kobi douk balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Balan enyudak, “Ipak apechakomu Diginali ananin pasin ali padukemanamu anan douk nanubu yopuyopunali.”

4Ali ipak imas punamali Diginali. Anan douk God nolukwanu yapis ali nape eheh nyumneh kobi anam dudukam utam douk chalak wilag omi. Amam douk elpech chakli wakamuk ali chamuhul chamubukuk algas. Wakuli God douk anataliham nakli amam douk manubu dudukam. 5Ali ipak douk God nolukwepu yapis ali pape kobi dudukabal utabal chalak wilag abali. Ali ipak imas punamali anan ali nupe nunekepu putoglu yopipali elpech kobi ananitu nebetali wilpat umu. God eke nunekepu namudak umu pupe ananipu pris ali punek ofa pukanu ipakiluh apaluh hlunu ipakip ulkwip anan umu Jisas Krais ananin yeul. Ipak punek enyudak ali God eke nutulipu nukli ipak yopipali. 6Seiwak God naklien ali henyemu nyetemu ananik buk uli balan nyakli namudak, “Ipak mnek, yek ayatalih anam dudukam utam+ douk chatalum nebebali utabal uli. Ali nameitu yomubuk makus abuldak wabul Saion ali matoglu susubeim dodogowimi utam umu masah woblatamu wilpat tatau dadag. Ali echebuk elpech douk chasuh ananin balan chakli adulin uli echechiluh apaluh eke kobi yoweluh, wak.” 7Ipak penek bilip umu Krais uli douk pakli amudak utam douk yeul nyakiham. Wakuli echebuk douk wo chunek bilipumanaluli e, enyudak balan nyetemu God ananik buk uli douk nyanamu echech. Balan enyudak, “Amudak utam douk halak wilag uli hakli wakamuk ali hamuhul hamubukuk alagas uli wata matoglu susubeim utam umu masah wilpat tatau dadag.”

8Ali enen alagun balan nyakli namudak, “Kwali elpech eke chunotukwilep amudak utam ali eke chubih chugoul.”

Echech eke chugoul umu moneken, echech chemnek God ananin balan ali wo chuhwen chugipechen e. Echech chenyubukuk ali dakio chagoul kobi seiwak God naklimu.

Apak Mape God Ananip Awilop

9Wakuli ipak seiwak God nanatalihepu ali nanalawepu pape ananip awilop. Ipak pasuh anudak Nebenali King Jisas ananin moul ali pape kobi pris umu. Ali ipak patoglu ananu nebenali lain elpech, God ananipu. Ipak douk God ananatalihepu ali pape ananipu atipamu puklipech umu enyudak yopinyi moul douk anan neneken umu ipak uli. Anan douk nohwalepu patukemaguk yomotokwehigunmu ali panamali yopugunmu hwalalagunmu. 10Seiwak ipak pape meyaluhipali elpech, wakuli nameitu douk apape God ananipu elpech. Seiwak ipak wo pudukemech umu agundak God nakli mapilipu nenelekepamu e, wak. Wakuli nameitu ipak apadukemech.

Apak Imas Mupe Chakamomu God Ali Munemanu Moul Meyoh

11Yek yanubu dodogowiwe atuwemu yakli iklipu ipak yekipu elpech. Ipak kobi douk kipailubi walubipu elpech douk panaki pape banabu nyultab meyoh apudak atap ulimu. Douk namudak ali yek yakli ipak punubu pukenyuk agabus enenyi enen yowenyi douk ipak oub baitak umu pakli puneken uli. Enyudakmali pasin isave nyenek bagarapumu ipakich michich. 12Ali agnabuk echebuk douk wo chudukemu God uli e chupemu, ipak imas punek yopinyi atin pasin. Umu meibali nyultab echech chukli chichapakepu balan chukli ipak penek yowenyi pasin umu, echech eke chutik ipakin yopinyi pasin ali eke chutuk God ananin yeul nyukih ahudak hugikuk uli nyumnah anan nunakumali.

13Ipak ulkwip imas pulomu Diginali ali punih ipak yet ali pupe chakamomu chunatimaguk nebechi chasah lo uli douk chape apudak atap uli. Ali pupe chakamomu nebenali king chopuk. 14Ali chopuk, pupe chakamomu echech nebechimu gavman uli. Echech douk God nechusopu chapemu chubemech yowenyi echebuk elpech douk chenek yowenyi ulimu chunekech chugipech yopinyi atin. Ali chopuk umu chutuk echebuk douk chenek yopinyi uli echechich yeguh chukih. 15God nakli ipak punek yopinyi atin umu echebuk elpech douk wo chudukemu anan uli e. Ali echech chukli chuklipepu enen meyaluhin wohinyi balan umu, echech eke chutik ipakin yopinyi pasin ali enyen eke nyugahuk echechig yowatog. 16Krais douk anokwachihepu pape fri ali kobi puhul enyudak pasin umu pape fri umu pinyemaguk chihah umu punechukal ali punobechuk pupe punek yowenyi, wak. Ipak imas punek yopinyi atin kobi douk pape chakamomu God ali penemanu moul meyoh ulimu. 17Ipak imas punek yopinyi pasin umu chunatimaguk elpech ali putuk echechich yeguh chukih. Ali chopuk, ipak imas ulkwip punosuh chunatimaguk Kristen ali elgeipamu God ali punek lotumanu kalbu. Ali ipak imas putuk nebenali king ananin yeul nyukih.

Apak Imas Mugipech Krais Ananin Pasin Umu Mumnek Nebehi Nyih Umu

18Ipak douk pape chakamomu kipaichi penemech moul meyoh uli imas pupe chakamomu ipakich nebechi ali putuk echechich yeguh chukih. Ipak kobi punek namudak umu echebuk douk chenek yopinyimu ipak uli atich, wak. Ipak imas punek enyudak pasin umu echebuk douk chenek yowenyimu ipak uli chopuk. 19Sapos ipak piyotu dodogowipu pugipech God ananin balan ali kipaichi chukepu hevi meyoh umu, God eke nunehilau-mepu nuklipepu nukli ipak yopipali. 20Ali sapos enech chepamu enen yowenyi ipak peneken uli, wakuli ipak piyotu dadag kobi pubemech wanoh umu, eke kobi enech elpech chutuk ipakich yeguh chukih, wak. Wakuli sapos ipak punek yopinyi ali echech chukepu hevi wakuli ipak piyotu dodogowipu ali kobi wata pubeyeny-umech umu, God eke nunehilau-mepu nuklipepu nukli ipak yopipali. 21God douk nohwalepamu pugipech enyudak pasin umu pumnek nyih umu yopinyi pasin ipak peneken uli. Umu moneken, Krais anan yet nemnek nebehi nyih umu nagakomu ipak ali nagilape-paguk enyudak yopinyi pasin umu ipak pugipechen.

22“Anan wo nunek enen yowenyi e, o wo nunek loh niyagwleh enen balan nyutogloli ananitu yokwatu e, wak.”

23Ababuk nyultab echech chenekanu enenyi enen umu, anan wo nutanamu nuklipech enen enen echech e, wak. Ali echech chenekanu nemnek nebehi nyih umu, anan wo nuhech e. Anan nanubu nakanu anan yet nanamu anudak duldulinali alman douk isave nenek skelimumu elpech duldul uli ananis wis. 24Krais anan yet nalau apakin yowenyi nenyusah ananihw yegenyihw ali nagak neil lowag kruse. Anan nenek namudak umu apak mupe kobi echebuk elpech douk achagak ali achatukemaguk nyanatimaguk yowenyi ulimu. Ali mupe munek yopinyi atin. Echech chanu chenekanu nemnek nebehi nyih. Ali douk umu enyudak atin, anan wata nenekapu matoglu yopupu. 25Seiwak ipak posusiyuk yah pagipechuk kipaihi kobi douk sipsip chosusiyuk echechih yah chagimaguk kipaihimu. Wakuli nameitu ipak apatanamali panamali Diginali Krais douk isave nenek lukautumu ipakich michich kalbu kobi ananu alman nenek lukautumu ananich sipsip ulimu. sip ulimu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index