Ecrã de busca

Hechos 11

Tso Pedro chiuu sꞌaaⁿ

1Nquiee apóstoles ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsꞌo̱ndaa Judea, jndyena na mati nnꞌaⁿ na nchii judíos jnda̱ toꞌñoomna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 2Sa̱a̱ jnda̱ na tjalcweꞌ Pedro Jerusalén, ntꞌom nnꞌaⁿ judíos na cwilayuꞌ jlaꞌtiaꞌna jom. 3Tyoluena nnoom:

—¿Chiuu na tjaꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos ndoꞌ chiuu na tcwaꞌ ñꞌeⁿndyena?

4Quia joꞌ Pedro to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tcuu tcuu tsoom nda̱a̱na chaꞌtso na tuii. 5Tsoom:

—Tyomꞌaaⁿya tsjoom Jope. Yocheⁿ na matseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom waa na tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿya. Ntyꞌiaya cwii ꞌnaⁿ chaꞌcwijom cwii liaa tscaꞌndyuꞌ tmeiⁿ na chuꞌtyeⁿ ñequiee nquinaꞌ. Cañoomꞌluee jnaⁿnaꞌ, tioonaꞌ xjeⁿ yuu na mꞌaaⁿya. 6Quia na ntyꞌiayaya ljoꞌ njom, joꞌ na ndo̱o̱ꞌa na njom quiooꞌ xiomꞌ ñequio quiooꞌ jnda̱a̱ ndoꞌ quiooꞌ na cwiꞌootsco̱o̱ꞌndye ñequio cantsaa. 7Ndoꞌ jndii na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿ, matsoom: “Quicantyjaꞌ Pedro. Catseicueꞌ quiooꞌ nlquiꞌ.” 8Sa̱a̱ tsjo̱o̱: “Xoquia̱ Ta, ee ja tijoom ñetquia̱a̱ meiⁿnquia nnom na cweꞌ cwantindyo oo na tiljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ.” 9Na jnda̱ we tꞌo̱nndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, matsoom no̱o̱ⁿya: “ꞌNaⁿ na jnda̱ tqua̱a̱ⁿya na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ ꞌu tintsuꞌ na cwajndiinaꞌ.” 10Cwii ndyee ndiiꞌ seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii chaꞌwaa juunaꞌ tjalcweꞌnndaꞌnaꞌ cañoomꞌluee. 11Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ tyjeeꞌ ndyee tsꞌaⁿ wꞌaa yuu na tyomꞌaaⁿyaya. Jnaⁿ naⁿꞌñeeⁿ tsjoom Cesarea na jñom tsꞌaⁿ joona na quiocalꞌueena ja. 12Ndoꞌ tso Espíritu no̱o̱ⁿ na cjo̱ ñꞌeⁿndyena na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌo̱o̱ⁿ. Mati yom nnꞌaaⁿya nmeiiⁿ na cwilayuꞌ tyꞌeñꞌeeⁿna ñꞌeⁿndyo̱. Chaꞌtsondyô̱ saquia̱a̱ꞌâ naquiiꞌ waaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 13Ndoꞌ tso tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱yâ na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cwii ángel na meintyjeeꞌ quiiꞌ waⁿꞌaⁿ. Matso nnoom: “Cajñomꞌ nnꞌaⁿ na cꞌoona Jope na nncꞌoocꞌomna Simón tsaⁿ na mati jndyu Pedro. 14Jom nntsoom njomꞌ chiuu waa na nntsaꞌ cha nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ nncuꞌ ndoꞌ mati chaꞌtso nnꞌaⁿ waꞌ.” 15Ndoꞌ quia jnda̱ to̱ꞌa na matseina̱ⁿya nda̱a̱na toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna chaꞌxjeⁿ na toꞌño̱o̱ⁿ jaa jom xueeꞌñeeⁿcheⁿ. 16Xjeⁿꞌñeeⁿ tjañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌoom na seineiⁿ Ta Jesús na matsoom: “Juan tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ ñequio ndaatioo sa̱a̱ ꞌo xuiiꞌ na nleitsꞌoomndyoꞌ. Ee njñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Luaaꞌ waa na nleitsꞌoomndyoꞌ.” 17Quia joꞌ mañecwii xjeⁿ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna chaꞌxjeⁿ tquiaaⁿ na toꞌño̱o̱ⁿ jaa jom quia na jlayuuꞌa ñequio Ta Jesucristo. Quia joꞌ ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱ ja na nntseitsaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

18Nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsjoom Jerusalén quia na jndyena ñꞌoommeiⁿꞌ jlaꞌcheⁿna. Tyolatꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyoluena:

—Cwa mati nnꞌaⁿ na nchii judíos mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ticantycwii na cwitandoꞌ añmaaⁿna quia cwilcweꞌ nꞌomna.

Tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ tsjoom Antioquía

19Jnda̱ na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ Esteban jnaⁿnaꞌ na tyocoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ. Joꞌ chii jndyendye naⁿꞌñeeⁿ tꞌoomꞌndyena, jleinomna. Ntꞌom tyꞌe hasta ndyuaa Fenicia ñequio ndyuaaxeⁿncwe Chipre ñequio tsjoom Antioquía. Joꞌ joꞌ tyolaꞌneiⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ ñequiiꞌcheⁿ nda̱a̱ ncꞌiaana nnꞌaⁿ judíos, 20quiiꞌntaaⁿna ñꞌeeⁿꞌndye ntꞌom nnꞌaⁿ na jnaⁿ ndyuaaxeⁿncwe Chipre ñequio nnꞌaⁿ na jnaⁿ tsjoom Cirene. Naⁿꞌñeeⁿ jnda̱ na tquiena tsjoom Antioquía, mati tyolaꞌneiⁿna ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 21Tyoteijndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. Joꞌ chii jndye nnꞌaⁿ lcweꞌ nꞌom, jlayuꞌ ñequio Ta Jesús.

22Ndoꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ Jerusalén, jnda̱ na jndyena na ljoꞌ, jñoomna Bernabé tsjoom Antioquía. 23Jnda̱ na tueⁿꞌeⁿ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na tꞌmaⁿ matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ jlayuꞌ. Quia joꞌ sꞌaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ chaꞌtsondyena tyotseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌomna na ñeꞌcwii calaꞌtiuuna na caljooꞌndyetyeⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús. 24Jeeⁿ ya tsꞌaⁿñe Bernabé, tooꞌ naquii tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo ndoꞌ na matseiyuꞌya tsꞌoom. Joꞌ chii majndyendyeti nnꞌaⁿ tyolayuꞌ ñequio Ta Jesús.

25Jnda̱ joꞌ tjaaⁿ tsjoom Tarso na tjacalꞌueeⁿ Saulo. 26Jnda̱ na ljeiiⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ jndyoñꞌoom juu Antioquía. Chaꞌwaa cwii chu tyotjomndyena joꞌ joꞌ ñequio tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Jndye nnꞌaⁿ tyotꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱. Ndoꞌ nnꞌaⁿ tsjoom Antioquíaꞌñeeⁿ, joona najndyee jlaꞌcajndyuuna cristianos joo nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ ñequio Cristo.

27Ncueeꞌñeeⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na tyoñeꞌquia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jluiꞌna Jerusalén, tyꞌena Antioquía. 28Cwiindye joona, tsꞌaⁿ na jndyu Agabo, teicantyjaaⁿ ndoꞌ ncꞌe na seijndo̱ꞌ Espíritu tsꞌoom tsoom na cwajndii nleijndoꞌ chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ñꞌoom na tsoom seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ quia tyomꞌaaⁿ Claudio tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma. 29Joꞌ chii nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsjoom Antioquía jlaꞌjndaaꞌndyena na nlꞌana naya tsjo̱ꞌñjeeⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na mꞌaⁿ ndyuaa Judea ncꞌe na matseitjo̱o̱naꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Cwii cwii tsꞌaⁿ nnteijneiⁿ cantyjati na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ. 30Luaaꞌ tyolꞌana. Ndoꞌ tsjo̱ꞌñjeeⁿ na tyolaꞌtjomna tquiana joonaꞌ lꞌo̱ Bernabé ñꞌeⁿ Saulo. Tyꞌecho naⁿꞌñeeⁿ sꞌomꞌñeeⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsꞌo̱ndaa Judea.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index