Ecrã de busca

Tite 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo, kâmö yar̂i i Bâô, mâ aposetolo i Ièsu Kérisö vè tâ néwèi pâr̂â kâmö ré na pâbir̂i-r̂é na Bâô mâ vi rhîâgür̂ü i avâr̂i rö-i vi tâ nôô yè Bâô, 2rö ka tâ néwèi yè mör̂u ka da tâwai yèri, ré na êr̂ê vèa baayê ma'ʼ na Bâô ka da tâwai vee, 3na bör̂i êr̂ê vèa nô xi-e rèi nédaa-né, na wêyê-né na vi pur̂â ré é kâyâi yè-nya, na ûr̂û ké vi câwâ i Bâô ré pè mör̂u-ré.

4Gö yu vèr̂i yè-i Tito, ka dö o xi-nya rö-i tâ néwèi ka rhaaxâ na nô-né. Na e na ki tö pwar̂a-i na vi méar̂i vi bwir̂i mâ avâr̂i xè-i mi Bâô Pevaa mâ Kérisö Ièsu ka vi pè mör̂u-ré!

Nêr̂ê Tito Rö Kérété

5Gö kâyâi-i rö Kérété, na pûû-é na cé-a êr̂ê, gèi mâ tâ pè cowa pâr̂â nêr̂ê ré é da tö waa, na ûr̂û ké vi câwâ xi-nya yè-i, mâ gè yè pè tömâ pâr̂â pâi béâr̂i rö pâr̂â névâ, na ki wii na dèxâ ka yè pâr̂i-e, 6wè kâmö ka yèri pè aʼvè yaané-é, mâ ka rhaaxâ rö na bwè xi-e, mâ ka wii na pâr̂â pâlè-è pa tâ néwèi, mâ ka da mâʼ vè yaané na rhenô né-r̂é, rö-i câwâ bwir̂i mâ da pwêr̂ê nô. 7Wè na e yè ka vi târ̂î waa ar̂ii cè ki yèri pè aʼvè yaané-é, na ûr̂û kâmö ré waa nêr̂ê vè ki Bâô; na e na ki da kâmö ka tëvë vi pè kau-é, mâ ka da rhôê vi bèr̂éé, mâ ka da wâyö vè kau divââ, mâ ka da vi paa, mâ ka da âmu i mwâné, 8aè na e rö na ki kâmö ka méar̂i pa döwöö na ce, béé pâr̂â kâmö pa e, mâ ka tâ néxâi gaamëë, mâ târi mâ ka vi rheewaa-è, mâ pè yar̂i câwâ i kar̂ö, 9aè na tuwir̂i tuxâgür̂ü nô ka avâr̂i, na ûr̂û ké pâgür̂ü-é, cè ki tâwai yè vi aʼpâgür̂ü ké vi aʼpâgür̂ü ka târi, mâ yâwîî néwâ pâr̂â kâmö pa vi yiâ.

10Wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa da pwêr̂ê nô, pa tëvë bwir̂i, mâ vi ârui, aè cér̂é pôr̂ô vi kwéjî rö pwar̂a-r̂é pâr̂â paxa wê vâr̂â yêr̂ê, 11na e na kè-r̂é yâwîî néwâ-r̂é. Cér̂é pur̂â bwir̂i pâr̂â wêê mwâ wânii, mâ aʼpâgür̂ü pâr̂â kââ ka da pâr̂i cè ké-r̂é cëi pè yadii pè köö-r̂é. 12Na êr̂ê na dèxâ rai-r̂é ka pérövéta xé-r̂é, êr̂ê: «Pâi xè Kérété, wè cér̂é pâr̂â paxa veevee, pâr̂â bwâr̂âwê pa vi paa, pâr̂â kâmö pa gupöö na pwéé-r̂é.» 13Na avâr̂i na ké êr̂ê céréé. Tö ökâré, gè yè aʼpâgür̂ü-r̂é vè mör̂ö, cè ki târi na tâ néwèi xé-r̂é, 14aè koa yè cëi rö pâr̂â vi nimö i pâi xè Juda, mâ pâr̂â ké vi câwâ i kâmö ré wê teyâ rai avâr̂i. 15Na korhî na pâr̂â kââ wânii yè pâr̂â kâmö pa korhî na wêê nénââ xé-r̂é, aè pâr̂â kâmö ré miir̂i mâ pa da tâ néwèi, wè na yèri dèxâ kââ ka korhî yè-r̂é, xè-i ké wê miir̂i i pâr̂â vi tâ pâgür̂ü xé-r̂é, mâ pâr̂â vi rhîâgür̂ü xé-r̂é bar̂ee. 16Cér̂é bâ êr̂ê, cér̂é tâwai Bâô, aè cér̂é vi yiâ xi-e rö, xè-i pâr̂â nêr̂ê-r̂é, aè cér̂é miir̂i mâ da pwêr̂ê nô, aè na yèri dèxâ nêr̂ê ka e ré ka yè pâr̂i-r̂é na ké yè waa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index