Ecrã de busca

2 Timothée 3

Pâr̂â Nédaa Ka Taadè

1Rhîâgür̂ü cé-a, êr̂ê, nè yè pwa na pâr̂â nédaa ka tâ cérè rèi pâr̂â nédaa ka taadè. 2Wè cér̂é yè âmu na pâr̂â kâmö, mâ vi pwaato, mâ pè kau-r̂é yè Bâô, mâ da pwêr̂êwaa pevaa xé-r̂é mâ pâni-r̂é, 3mâ da ëi mâ da rheewaa, mâ da méar̂i, cér̂é vee, mâ vi vâpèr̂u, mâ köiwaa vè yaané rhî vè e i kar̂ö-r̂é, mâ mör̂ö yaané, mâ rhîaa i pâr̂â paxa köiwaa câwâ ka e, 4cér̂é yè pâr̂â kâmö pa vi ârui mâ ka kwér̂ènô pa tiyi-r̂é xè-i vi pè kau mâ pa rhî vè e kââ pè vi or̂o, rai ké yè rhî vè e rö Bâô, 5pâr̂â kâmö pa ûr̂û kâmö ré tâ nôô yè Bâô, aè cér̂é vi yiâ rö pâr̂â câwâ pè ye vè avâr̂i ar̂inadö i Bâô. Tö koa vèr̂i rai pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré. 6Bör̂i rai-r̂é, wè cér̂é vi ru rö pâr̂â mwâ, mâ tuwir̂i wêê nénââ i pâr̂â powè pa da mör̂ö na vi tâ néxâi xé-r̂é, mâ pa goxoo, mâ pa yéé xè-i yerii, mâ pa da târâdâ xè-i pâr̂â rhî vè e xé-r̂é ka pi dèxâ na pâr̂â nô-né, 7pâr̂â powè pa bâ vi rhîâgür̂ü, aè cér̂é da bâ tâwai rö ké yè tâ pâgür̂ü avâr̂i. 8Na ûr̂û Ianès mâ Jamébéré, dui dua tömâ yè Mosé, wè na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â kâmö ré pa tömâ yè avâr̂i, wè cér̂é pâr̂â kâmö pa vi goxoo tëë na vi tâ pâgür̂ü xé-r̂é, mâ pa da târi rö-i tâ néwèi. 9Rhaaxâr̂ö, nè yè da bâ kau vi na nô né ké yè pwêr̂êwaa-r̂é i bör̂i, wè nè yè wê tö vèa na ké vi mür̂ü xé-r̂é yè pâr̂â kâmö, na ûr̂û ké wê tö vèa yè-r̂é wânii mâʼ na ké vi mür̂ü i dui-ré, wè Ianès mâ Jamébéré.

Pè Cowa Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

10Aè gèi, wè gè wê vi wa vi aʼpâgür̂ü xi-nya, mâ câwâ xi-nya, mâ vi tâ néxâi xi-nya, mâ tâ néwèi xi-nya, mâ ké kièo e xi-nya, mâ vi méar̂i, mâ vi köiwaa vè mör̂ö, mâ ké yömör̂ui-nya, 11mâ pâr̂â bwêêpë xi-nya, wè pâr̂â kââ ré wê pwa yèr̂i-nya rö Anétioka na Ikonio mâ Lusétéra. Pâr̂â kôjuwaa-ré, wè gö wê pè mör̂ö-nya xè-i, na bör̂i cöö-nya rai-r̂é na Ör̂ökau. 12Üüwa, é yè kôjuwaa-r̂é wânii, pâr̂â kâmö pa rhî vè e ké yè cuè xar̂a câwâ ka tâ nôô yè Bâô rö-i Kérisö Ièsu. 13Aè cér̂é yè bâ vi köiwaa yerii na pâr̂â kâmö pa yaané mâ vi ârui, cér̂é pè vi mür̂ü bör̂i mâ cér̂é dè pè vi mür̂ü-r̂é bar̂ee na cér̂é. 14Aè gèi, wè cuè vè mör̂ö rö-i pâr̂â kââ ré é wê aʼpâgür̂ü yè-i röi, mâ ké wê cëi-e xi-i, wè gè dè tâwai pâr̂â pa aʼpâgür̂ü-i. 15Aè rhavûû rö ké mö ké yar̂i xi-i, wè gè tâwai pâr̂â ka yu mâʼ ka ar̂ii, ré pèri vèa yè-i ké yè pè gaamëë-i vè vi pè mör̂u rö-i tâ néwèi yè Kérisö Ièsu. 16Pâr̂â ka yu mâʼ wânii ka ar̂ii, wè xè-i mi ko i Bâô, na bör̂i rhau tâ mwér̂é cè ki vi aʼpâgür̂ü, mâ wapaur̂u kâmö, mâ kâ vè târi, mâ pèri vèa nô ka târi, 17cè ki wê tö wânii na e i kâmö i Bâô, ökâré kâmö é wê cowa kâ vè tö vâ-ê cè ki pâr̂i-e na pâr̂â nêr̂ê wânii ka e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index