Ecrã de busca

2 Corinthiens 13

Pè Cowa Pâr̂â Ka Yakoa Mâ Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

1Ökââ pèkarir̂i ké vi ua-ve xi-nya. Ûr̂û ka yu êr̂ê: «É yè pè cowa pâr̂â nô rö-i ké ye vè avâr̂i i kaar̂u mâ karir̂i kâmö.» 2Gö wê êr̂ê baayê, aè gö êr̂ê tëë, na ûr̂û tèi cér̂é-é, gö kaar̂u vi pwa yèr̂i-ve, mâ xina bar̂ee na na yèri-nya, gö êr̂ê yè pâr̂â kâmö ré waa nô ka yaané, mâ rhau cér̂é röi, êr̂ê, gö yè vèr̂i tëë, gö yè da pè vè yar̂i, 3xè-i ké mèyè xe-ve pètâbâ i Kérisö ré tëvë rö xi-nya, ce ré da yör̂a yè-ve, aè na ar̂inadö yè-ve. 4Wè é pè cevè-è xè-i méyë, na bör̂i mör̂u na ce xè-i awir̂è i Bâô. Aè gèvé wê méyë bar̂ee na gèvé rö xi-e, aè gèvé yè mör̂u vèâ gèvé-é xè-i awir̂è i Bâô wa-ve.

5Vi mèyè rö pâr̂â pwéé-ve, êr̂ê, na wêr̂êi, gëve wê tö-i tâ néwèi? Dè vi waawaa yè-ve na gëve. Gëve da rhîâgür̂ü, êr̂ê, na tö pwéé-ve na Ièsu Kérisö, na ki gëve da pâr̂â kâmö é virai-r̂é? 6Aè gö tâ néxâi, gëve yè rhîâgür̂ü-vé, êr̂ê, gèvé da pâr̂â kâmö é virai-r̂é. 7Gèvé pwaér̂ö yè Bâô cè ki gëve da waa nô ka yaané, na da xè-i ké êr̂ê gèvé pâr̂â kâmö ka cëi-e, aè na e rö cè ki gëve waa nô ka e, wè gèvé pâr̂â kâmö é wê virai na gèvé. 8Wè na yèri ké-vé awir̂è yè avâr̂i, aè na e rö vè béé avâr̂i. 9Wè gèvé vi or̂o na gèvé méyë, gëve bör̂i mör̂ö na gëve; aè ökââ bar̂ee vi pwaér̂ö xé-vé, êr̂ê, ki gëve dö e kwéyë vi. 10Tö ökâré, gö yu vèr̂i pâr̂â kââ-ré, na na mö ké yèri-nya, koa wè-nya waa vè mör̂ö yè-ve na ki göi pwa, rö-i vi winô ré na nââ yè-nya na Ör̂ökau vè pè vâi rua, aè na da vè pè yapurhâi.

11Pâ kaavèâi-nya mwêê, wê léé-a, na e na gëve vi or̂o, mâ waa-ve vè e kwéyë vi, mâ vi nââbéé, mâ rha wêê nénââ, mâ nâânévâ, cè ki tö pwar̂a-ve na Bâô né vi méar̂i mâ nâânévâ.

12Vi méar̂i-ve na gëve xè-i ji vè biö ka ar̂ii.

13Cér̂é méar̂i-ve na cér̂é paxa vi rheewaa-r̂é.

14Na e na ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ vi méar̂i i Bâô, mâ wii yè Ko-Ar̂ii! Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index