Ecrã de busca

Karesia int

Karesia Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ano ma ma vompon uvantein nan kan ineinen iyan mino.

(1) Karesiá barafin ma Pisidiá distrikifin ma sautí bain baru kayo Antiokí bá Aikoniamí bá Ristará bá inká Debé bápin ma esé araíen monó dorarí uren ma avían mantakhá eimpin minon ten iniyan maen inká

(2) Karesiá barafin ma notí bain baru kayofin ma kan dádasí en monó dorarí ukhá ein ne sen iniyan mino. Taréa ma Teki e siyain barafin mi Karesiá bara varen mino.

Uvarein orana ino.

(1) Karesiá barafin ma sautí bain kéká ma uvaman amikhanten maen mai AD foti-eiti (48) fin nafi áa foti-naini (49) fin nafin uvanten mino. Mai maen kanisori kayo ano ída Yerusaremí átaru ukhan mino.

(2) Inká Karesiá barafin ma notí bain kéká ma uvaman amikhanten maen mai AD fifti-siksi (56) fin nafi áa fifti-seveni (57) fin nafin uvanten mino. Mai maen Romú nanin banta ída vompon uvaman amikhen mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Kanisori átarufá Yerusaremí oriyáken nafi áa Masedonia safi áa Koriní barurá ma kanú manaú dádasí en ma monó doraríen noren ma e váken nafin ten iniyan mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Pori ma Karesiá barafin esé araíen monó dorarí iyákan ma mumunan ukhá ein kékápin nafi áa kan dádasí ma en monó dorarí íkan ma mumunan ein kékápin nafi non ten iniyan mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Monó nanin banta ma Pori afova amiyan ma Yisas Karaisintá ma mumunan esin maen mai avúavá anon auu ída manten ne sinten mino ma sikhá ein me ampiren man baya ánain bákuriyaimpin mino. Kampun banta kayo ano kampun afova amiren enará ukhein bayafó banasi aviren tavi aasá oriyan mifo Pori ano vei vaya varen orin doran nan pura sen ákona vain doran ne sen maman amá ukhen mino. Karesiá nanin banta ano ma Yutan kékái avúavá ánain ma yakha fono van ma auu khavin daná ma maman kainten maen mai vetimpin manan minó afova van mino. Mai man bayai karavusii sá inten nafi áa Yisasin pinté uaren ná auu ivan kékasí inten nafi mai vetíi anunu ino. Máan tukhen mifo mai ma monó nanin bantaí ukhen ma amusin dosiyá ein mai ída vetíi anunu ánain bákurinten mifo Tiyarafenun anunu ánain dakhafen ena nanin bantai yoraríen ná aya ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index