Ecrã de busca

Ronm 6

Nou Ka Viv An Jézi

1Bon, sa vlé di tout sa? Ès si sa vlé di nou sa kontiné an péché pou lagwas Bondyé vini pli ho? 2Awa! Péché pa ni pyès pouvwa anlè nou ankò, paski sé akwèdi nou ja mò. Kon sa ki mannyè nou sa kontiné ka viv an péché? 3Ès si zòt pa sav nou tout ki ja batizé an non Jézi Kwi-a té batizé an lanmòʼy osi? 4Lè nou té batizé, akwèdi nou té mò épiʼy, kon sa kon Bondyé Papa sèvi tout gwan pouvwaʼy pou Jézi té sa wésisité hòd lanmò-a, nou osi pé viv an lavi ki nèf.

5Paski si nou ja manché épiʼy an lanmòʼy, nètaman nou kay manché épiʼy kon i wésisité hòd lanmò-a osi. 6Nou sav moun-an nou té yé avan-an té kwisifyé épi Jézi. Jézi détwi labitid péché-a nou té ni-an, kon sa nou pa kay èslav péché ankò, 7paski péché pa sa kondwi an moun ki ja mò ankò.

8Bon, si nou ja mò épi Jézi, nou ni èspwa nou kay viv épiʼy osi. 9Paski nou sav kon Jézi Kwi ja wésisité hòd lanmò-a i pa sa janmen mò ankò. Lanmò pa ni pyès kalité pouvwa anlèʼy ankò. 10Lè Jézi mò, i mò pou i té sa kasé pouvwa péché pou bon, mé apwézan kon i ka viv-la, i ka viv bay Bondyé.

11Épi menm mannyè-a péché pa sa kondwi an moun ki ja mò, sé kon sa zòt sipozé wè kò zòt kon moun ki té ja mò-a mé ka viv bay Bondyé kon zòt manché an Jézi Kwi-a. 12Pa kité péché kondwi kòʼw ki kay mò-a pou fè ou kouté sé vyé déziʼy-la. 13Ou pa sipozé kité pyès ti kwen an kòʼw anba pouvwa péché. Pito sa, bay Bondyé tout kòʼw kon moun ki ja wésisité hòd lanmò épi ka viv ankò. Sé pou ou bay Bondyé tout ti kwen an laviʼw. Mannyè sala i kay sèviʼw pou ou fè sa ki dwèt. 14Ou pa sipozé kité péché kondwiʼw, paski ou pa ka viv anba pyès lwa mé anba lagwas Bondyé.

Èslav Lavi Ki Dwèt

15Bon, ki sa? Ès si nou sipozé péché paski nou pa anba lwa mé anba lagwas? Awa! 16Ès si ou pa sav, si ou mété kòʼw anba an moun pou ou sa obéyiʼy kon èslav li, ou sé èslav mèt sala ou ka obéyi-a? I sa sé èslav péché ki ka fèʼw jwenn lanmòʼw, ében èslav obéyisans ki ka fèʼw viv dwèt épi Bondyé. 17Mé mèsi Bondyé, paski i ni an tan zòt té èslav péché mé apwézan zòt ja obéyi épi wisivwè èk tout tjè zòt sé bagay-la yo enstwi zòt-la. 18Bondyé ja libéwé zòt anba péché, épi zòt ja vini èslav li pou fè sa ki dwèt.

19Mwen ka palé menm kon lézòm ka palé paski zòt fèb toujou an lakonpwann zòt. Menm kon zòt fè kò zòt èslav malpwòpté épi movèzté-a jik tan zòt wivé viv an lavi ki benyen an movèzté-a, ében sé kon sa zòt té sipozé fè kò zòt èslav pou fè sa ki dwèt jik tan zòt kay wivé viv bay Bondyé tousèl. 20Lè ou té èslav péché ou pa té anba pyès obligasyon pou éséyé fè sa Bondyé té vléʼw fè. 21Mé ki sa ou té jwenn an sé bagay-la ki ka fèʼw hont apwézan-an? Tout sé bagay sala ka mennen lanmò. 22Mé apwézan Bondyé ja libéwéʼw anba péché épi i ja fèʼw vini èslav li, èk bennéfis-la ou ka jwenn-an sé an lavi ki nèt, épi tout sé bagay sala kay mennen lavi étonnèl. 23Paski péyiman péché sé lanmò, mé kado-a Bondyé ka bay-la sé lavi étonnèl. Épi Bondyé sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou fè sa posib.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index