Ecrã de busca

Louk 17

Péché, Lafwa, Èk Twavay

(Mafyou 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

1Jézi di sé disip li-a, “La kay toujou ni tantasyon pou fè péché, mé ki mizi téwib i kay téwib pou moun-an ki tanté lézòt moun. 2I té kay pli mèyè pou nonm sala si yo té kay mawé on gwo wòch an kouʼy èk jétéʼy lanmè avan i fè sa pasé pou i jwenn pinisyon-an i kay wisivwè si i tanté lézòt moun pou fè péché.

3“Kon sa pwan gad kòʼw! Si fwèʼw tonbé an péché, kowijéʼy, èk si i wépantiʼy, pawdonnenʼy. 4Si i fèʼw ditò sèt kou pou yon jouné èk chak fwa i ka vini diʼw, ‘Mwen wépanti’, ou ni pou pawdonnenʼy.”

5Yon jou sé zapòt-la di Jézi, “Nou bizwen pli lafwa.”

6I wéponn, “Si ou ni lafwa ki piti kon yon piti ti gwenn moutad, ou sa di pyé bwa sala, ‘Déwasiné èvèk planté kòʼw an lanmè-a,’ èk i kay obéyiʼw.”

Mannyè Pou Konpòté Kòʼw Kon Yon Sèvant

7Èk i di yo osi, “Si yonn an zòt ni yon sèvant ka fak tèʼw ében ka otjipé zannimoʼw, ou pa kay janmen di sèvant-lan, ‘Sòti an jaden-an, vini asid èk manjé’. 8Mé ou kay simyé diʼy pito, ‘Ay pwépawé dinen ban mwen èvèk abiyéʼw èk vini sèvi mwen jis lè mwen fini, èk apwé sa ou kay pwan dinenʼw.’ 9Ou pa kay wimèsyé sèvant-lan nonplis paski i fè sa ou diʼy-la. 10Èk an menm mannyè-a zòt sé sèvant Bondyé. Kon sa lè zòt fini fè tout sa mwen mandé zòt pou fè, zòt sa di, ‘Nou sé senpliman sèvant, nou annèk fè sa nou té ni pou fè.’ ”

Jézi Djéwi Dis Moun Ki Té Ni Maladi An Lapo Yo

11Kon Jézi té ka alé Jérouzalèm i alé ant Sanmariya èk Galili. 12I té ka alé adan yon vilaj lè i jwenn èk dis moun ki té ni maladi an lapo yo. Yo doubout yon bon distans 13èk yo andjélé, “Jézi! Mèt, ni pityé anlè nou!”

14Jézi wè yo èk i di yo, “Alé èk moutwé pwèt-la kò zòt.” Kon yo té ka alé, Jézi djéwi yo.

15Yonn an yo viwé lè i wè i djéwi èk i koumansé ka glowifyé Bondyé èk tout vwaʼy. 16I tonbé a tè-a an pyé Jézi ka wimèsyéʼy. Nonm-lan sété yon jan Sanmariya. 17Jézi di, “La té ni yo dis ki djéwi. Koté sé lézòt nèf-la? 18Pouki sété nonm sala tousèl ki sé on jan lòt péyi ki viwé di Bondyé mèsi?” 19Èk Jézi diʼy, “Lévé èk alé. Lafwa-a ou ni an Bondyé-a ja djéwiʼw.”

Ki Tan Kondwit Bondyé Kay Koumansé

(Mafyou 24:23-28, 37-41)

20Yon jou sé Fawizyen-an mandé Jézi, “Ki tan Bondyé kay koumansé kondwi?”

Jézi wéponn yo, “La pa ni pyès bagay ki kay moutwéʼw ki tan Bondyé kay koumansé kondwi. 21La pa kay ni yon moun pou diʼw, ‘Mi, i isi-a,’ ében ‘Mi, i la,’ mé Bondyé ja ka kondwi ich li anpami zòt.”

22I di sé disip-la, “Lè-a kay vini lè zòt kay anvi zòt té sa wè jou-a lè mwen, Gason Lézòm, kay pwézan ankò, menm si sé pou yon ti mouman tousèl. Mé zòt pa kay wèʼy. 23La kay ni moun ki kay diʼw, ‘Mi, i isi-a!’ ében ‘Mi, i la!’ mé sé pa pou zòt alé épi yo. 24Menm kon zéklè ka kléwé tout syèl-la dépi yon bout ay lòt lè i limen, sé kon sa mwen, Gason Lézòm, kay pawèt aklè pou tout moun wè an jou mwen-an. 25Mé avan sa mwen kay ni pou soufè an chay, èk tout jan jòdi kay widjèkté mwen. 26Menm kon i té yé an tan-an Nowa té ka viv-la, sé menm kon sa tan-an kay yé avan mwen, Gason Lézòm, witounen. 27Tout moun té ka manjé, bwè èk mayé jis tan Nowa antwé an batiman-an. Èk lè sala gwo dlo vini èk i détwi yo tout. 28Sé menm bagay-la ki té fèt an tan Lòt. Moun té ka manjé èk bwè, achté èk vann, planté èk bati. 29Mé jou-a Lòt kité Sòdonm-lan, difé épi souf vidé désann sòti an syèl èk détwi yo tout.

30“Sé menm kon sa i kay yé jou-a mwen, Gason Lézòm, kay pawèt-la. 31Jou sala, si yon nonm anlè tèt kay li, sé pa pou i désann an kay-la pou i pwan sa i ni an kay-la. Èk menm mannyè-a si yon nonm an savann-an, sé pa pou i viwé an kay-la. 32Chonjé sa ki wivé madanm Lòt! 33Paski moun-an ki vlé tout bon bagay pou kòʼy-la pa kay janmen satisfè, èk an bout-la i kay pèd tout. Mé moun-an ki kité tout bagay li dèyè pou lapéti mwen-an kay jwenn lavi étonnèl. 34Mwen ka diʼw jou òswè sala la kay ni dé nonm ka dòmi anlè yon kouch, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè. 35Dé madanm kay pilé gwenn ansanm, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè. [ 36Dé nonm kay an savann-an, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè.]”

37Sé disip-la mandéʼy, “Ki koté sa kay fèt, Senyè?”

Jézi di yo pawabòl sala, “Kòbo pa bizwen pyès moun di yo koté ki ni on kò mò.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index