Ecrã de busca

Hibrou 11

Lafwa Sé Moun Lontan-an

1Bon, lè an moun ni lafwa an Bondyé, sa vlé di i asiwé i kay wisivwè sé bagay-la i ka èspéyé èk konfyans-lan, èk i asiwé sé bagay-la i pʼòkò wè-a la vwé. 2Sété paski sé moun lontan-an té ni lafwa an Bondyé ki fè Bondyé té plè épi yo.

3Èk sé lafwa ki ka fè nou konpwann sété pawòl Bondyé ki té fè tout bagay. I sèvi sa nou pa ka wè pou fè sa nou ka wè.

4Sété paski Ébèl té ni lafwa an Bondyé ki fè i té ofè an pli bon sakwifis bay Bondyé pasé Kén. I té ni lafwa an Bondyé, kon sa Bondyé aksèptéʼy kon an nonm ki dwèt, paski Bondyé té plè èk sé kado-a i té ofèʼy-la. Sété paski i té ni lafwa ki fè i ka palé jis toujou, magwé i ja mò.

5Sété paski Inòk té ni lafwa an Bondyé ki fè i pa té mò. Bondyé mennenʼy mouté an syèl tou vivan, èk pyèsonn pa té sa jwenn li, paski Bondyé té pwanʼy. Lévanjil-la di avan Bondyé té mennen Inòk mouté, i té plè Bondyé. 6Si an moun pa ni lafwa, i enposib pouʼy plè Bondyé. Paski népòt moun ki apwoché Bondyé ni pou kwè la ni an Bondyé, an Bondyé ki kay bay bon bagay pou tout moun ki ka chaché pou li.

7Sété paski Nowa té ni lafwa an Bondyé ki fè i té kouté lè Bondyé té vètiʼy konsèné bagay ki té kay vini, bagay Nowa menm pʼòkò té wè. I obéyi Bondyé, i fè an batiman, èk sé batiman sala ki chapéʼy ansanm èk fanmiʼy. An mannyè sala tout lézòt moun an latè-a té kondanné, èk Nowa vini an nonm ki té dwèt an zyé Bondyé, paski i té ni lafwa.

8Sété paski Abrahanm té ni lafwa an Bondyé ki fè i té obéyi lè Bondyé té kwiyéʼy èk i diʼy pou kité péyiʼy èk alé adan an lòt péyi Bondyé té pwonmèt pou ba li. I kité péyiʼy san i té sav koté i ka alé. 9Sété paski i té ni lafwa an Bondyé ki fè i té ka viv adan an tant kon yon étwanjé adan péyi-a Bondyé té pwonmèt li-a. Sé kon sa Ayzak épi Jakòb té ka viv tou, yo ki té kay wisivwè menm sé bagay-la Bondyé té pwonmèt Abrahanm-lan. 10Abrahanm té ka èspéyé pou vil-la ki ni fondasyon-an ki kay doubout pou tout tan-an. Sé Bondyé ki té fè plan vil sala èk sé li ki té batiʼy.

11Sété paski Abrahanm té ni lafwa ki fè i té vini an papa, magwé i té ja twò vyé èk madanm li Sara pa té sa fè ich. I mété konfyans li an Bondyé èk i té kwè Bondyé té kay tjenn pwonmèt-la i té fè-a. 12Magwé Abrahanm té ja twò vyé pou fè an sèl ti manmay, i té vin ni an pil désandan ki té menm kon étwal ki an syèl-la, menm kon gwenn sab ki bò lanmè-a.

13Tout sé moun sala ki té ni lafwa an Bondyé-a mò san yo té wisivwè sé bagay-la Bondyé té pwonmèt-la. Yo té wè sé bagay sala olwen èk yo té kontan pou wè yo. Yo di èk bouch yo menm ki yo sé étwanjé ki ka pasé, moun ki pa ni an plas ki sa yo menm asou latè-a. 14Moun ki ka di sé bagay sala ka fè nou wè aklè yo ka chaché yon plas ki sa yo menm. 15Yo pa té ka katjilé asou plas-la yo té kité dèyè-a. Si yo té fè sa, yo té kay ni chans-lan pou witounen. 16Mé pito yo fè sa, dézi tjè yo sété dèyè yon pli bon plas, plas-la ki an syèl-la menm. Kon sa Bondyé pa té hont pou di i sé Bondyé yo, paski i ja pwépawé yon vil ba yo.

17-18Sété paski Abrahanm té ni lafwa an Bondyé ki fè i té ofè gasonʼy Ayzak, èk i té pawé pou tjwéʼy kon an sakwifis lè Bondyé té ka gadé si Abrahanm té ni lafwa an li pou vwé. Bondyé té diʼy, “Sé an Ayzak mwen kay fèʼw ni tout sé désandan-an mwen pwonmèt-la,” mé magwé Bondyé té di sa, Abrahanm té pawé pou ofè sèl gasonʼy-lan kon an sakwifis toujou. 19Abrahanm té katjilé ki Bondyé té ni asé pouvwa pou fè Ayzak wésisité, menm si i té mò. Èk adan an syans, nou sa di Abrahanm viwé wisivwè Ayzak hòd lanmò pou vwé.

20Sété paski Ayzak té ni lafwa an Bondyé ki fè i té benni Jakòb èk Isò, sé gasonʼy-lan. I pwonmèt yo an pil bennédiksyon pou tan ki kay vini.

21Sété paski Jakòb té ni lafwa an Bondyé ki fè i té benni chak an sé gason Jozèf-la avan i té mò. I té apiyé asou tèt batonʼy èk i adowé Bondyé.

22Sété paski Jozèf té ni lafwa an Bondyé ki fè i té di ki sé jan Izwayèl-la kay kité Éjip. I di sa lè i té pawé pou mò, èk i di yo ki sa pou fè épi zoʼy.

23Sété paski manman èk papa Moziz té ni lafwa an Bondyé ki fè yo té séwéʼy twa mwa apwé i té fèt. Yo wè i sété yon bèl ti manmay èk yo pa té pè pou dézobéyi lwa wa-a.

24Sété paski Moziz té ni lafwa an Bondyé ki fè lè i té vini gwan, i té wifizé pou moun kwiyéʼy gason ti fi Féro-a, wa Éjip-la. 25I té simyé soufè èk sé moun Bondyé-a pito pouʼy té ni an an ti tak bon tan an péché. 26I té katjilé sa té kay pli bon lè moun fèʼy hont pou lapéti Mèsaya-a pasé pouʼy ni tout sé wichès-la ki an Éjip-la, paski i té kité lidéʼy asou sa Bondyé té pwonmèt pou ba li an tan ki kay vini. 27Sété paski Moziz té ni lafwa an Bondyé ki fè i té kité Éjip san i té pè waj wa-a. Sé akonmsi i té wè Bondyé-a pyèsonn pa ka wè-a, èk i wifizé pou déviwé Éjip. 28Sété paski i té ni lafwa an Bondyé ki fè i té fè sé moun-an fété Fèt Délivwans-lan, èk i konmandé yo pou wouzé lapòt yo èk san, pou Nanj Lanmò-a pa té tjwé chak pli gwan gason sé jan Izwayèl-la.

29Sété paski sé jan Izwayèl-la té ni lafwa an Bondyé ki fè yo té pasé an lanmè-a yo ka kwiyé Lanmè Wouj-la menm kon asou tè sèk. Lè sé sòlda Éjip-la té ka éséyé fè menm bagay-la, lanmè-a kouvè yo èk yo néyé.

30Sété paski sé jan Izwayèl-la té ni lafwa an Bondyé ki fè gwo bawad oliwon vil Jèriko-a tonbé lè yo maché oliwonʼy pou sèt jou.

31Sété paski Rahab, fanm vyé lavi-a, té ni lafwa an Bondyé ki fè i pa té mò ansanm èk sé moun-an ki té dézobéyi Bondyé-a, paski i té byen wisivwè sé jan Izwayèl-la ki té alé an sigwé pou gadé tè-a.

32Ki sa zòt vlé mwen di ankò? Mwen pa ni tan pou mwen di zòt konsèné Gidiyonn, Barak, Sanmsin, Jèfta, David, Sanmyèl èk sé pwòfèt-la. 33Sété paski nonm kon yo té ni lafwa an Bondyé ki fè yo goumen kont gwo péyi èk yo genyen, fè sa ki té dwèt, wisivwè sa Bondyé té pwonmèt, fèmé djòl lyon, 34étenn gwo difé, chapé anba moun ki té vlé tjwé yo èk sab-la, menm si yo té fèb yo vini fò, yo té fò an ladjè èk yo bat sé sòlda sé étwanjé-a. 35Paski yo té ni lafwa an Bondyé, adan madanm wisivwè fanmi yo ki té mò viwé wésisité.

Lézòt mò anba méchansté paski yo wifizé abandonnen lafwa yo pou yo té sa jwenn libèté, paski yo sav yo té kay wésisité pou an pli bon lavi. 36Yo té pwan adan sèvi widitjil èk yo té bat yo. Yo té mété lézòt an chenn èk yo mété yo an pwizon. 37Yo té tjwé adan èk wòch, yo té siyé lézòt an dé. Yo té tjwé lézòt èk sab-la. Adan té ka alé toupatou abiyé an lapo mouton èk kabwit, yo té pòv, moun té ka pèsikité yo èk maltwété yo. 38Latè-a pa té menm vo sé moun sala. Yo té ka mouté désann kon étwanjé an sé gwan savann sèk-la épi an sé mòn-an. Yo té ka viv an twou kayè èk twou an tè-a.

39Magwé Bondyé menm té plè èk sé moun sala pou lapéti lafwa yo, yo pa wisivwè sa Bondyé té pwonmèt-la, 40paski Bondyé té ni an pli bon plan pou nou. Planʼy sété pou fè yo vini pawfé kon yo té sipozé vini, mé sèl mannyè sa té sa fèt sé ansanm èk nou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index