Ecrã de busca

1 Jan 5

Lafwa An Gason Bondyé

1Tout moun ki kwè Jézi sé Mèsaya-a sé ich Bondyé, épi si nou ni lanmityé pou Papa nou, nou ni lanmityé pou sé ich li-a osi. 2Épi sé kon sa nou sav nou ni lanmityé pou ich Bondyé, lè nou ni lanmityé pou Bondyé épi nou obéyi konmandmanʼy. 3Nou ka moutwé mizi lanmityé nou ni pou Bondyé lè nou obéyi konmandmanʼy, épi sé konmandmanʼy-lan pa wèd pou swiv. 4Tout ich Bondyé ka genyen batay-la kont latè-a, paski sé lafwa nou ki ka ban nou gany an batay-la kont latè-a. 5Kilès moun ki kay genyen batay-la kont latè-a, si pa moun-an ki kwè kon sa Jézi Kwi sé Gason Bondyé?

6Épi Jézi Kwi sala, sé li ki vini épi dlo èk san-an. Sé pa épi dlo tousèl i té vini, mé épi dlo èk san. Paski sé Lèspwi-a ki tèstifyé sa, épi Lèspwi-a sé lavéwité. 7La ni twa ki tèstifyé sa: 8Lèspwi-a, dlo-a épi san-an, èk twa sala ka dakò. 9Nou ja aksèpté témwenyaj nonm bay, mé témwenyaj-la Bondyé bay-la pli fò pasé sa nonm. Épi sa sé témwenyaj-la i bay konsèné Gasonʼy-lan. 10Moun-an ki ka kwè an Gason Bondyé-a ja aksèpté témwenyaj sala an tjèʼy menm. Moun-an ki pa kwè-a ja fè Bondyé gadé kon an mantè, paski i pʼòkò kwè an témwenyaj-la Bondyé ja bay konsèné Gasonʼy-lan. 11Épi mi sa ki témwenyaj-la: Bondyé ja ban nou lavi étonnèl, épi lavi étonnèl sala sòti an Gasonʼy. 12Moun-an ki ni Gasonʼy-lan ni lavi, épi moun-an ki pa ni Gason Bondyé-a pa ni lavi.

Kon Mwen Ka Fini Ékwi

13Mwen ékwi sa bay zòt kon sa zòt pé sav zòt ni lavi étonnèl, sa sé zòt ki ka kwè an non Gason Bondyé-a. 14Épi mi konfyans-lan nou ni an li-a, kon sa népòt bagay nou mandéʼy, dépi nou ka fè sa i di nou pou fè, i kay tann nou. 15Épi si nou sav népòt bagay nou mandé i ka tann nou, nou sav kon sa nou ja jwenn bagay-la nou ka mandé pou-a. 16Si an moun wè fwèʼy ka péché mé sé pa an péché ki ka mennen lanmò, i sipozé pwédyé bay fwèʼy épi Bondyé kay bay lavi bay sé sa péché yo pa ka mennen lanmò-a. La ni péché ki ka mennen lanmò. Mwen pa ka di an moun ni pou pwédyé pou sa. 17Tout bagay moun fè ki pa bon sé péché, mé la ni péché ki pa ka mennen lanmò. 18Nou sav pyèsonn ki ja vini ich Bondyé pa ka kontiné péché, paski Gason Bondyé-a kay pwotèktéʼy épi Denmou-an pa sa touchéʼy. 19Nou sav nou sé sa Bondyé, épi tout latè-a anba pouvwa Denmou-an. 20Épi nou sav kon sa Gason Bondyé-a ja vini épi i ja ban nou lakonpwann-an pou nou konnèt li ki sé vwéman lavéwité-a. Bon, nou manché épi li ki sé vwéman lavéwité-a paski nou manché épi Gasonʼy Jézi Kwi. Sé li ki vwéman Bondyé épi lavi étonnèl. 21Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, tjenn kò zòt lwen fo bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index