Ecrã de busca

Revelation 22:15

15Bar merar gagamin ufunane i sabuw kakafih haru’ube tema’am. Nati sabuw i farumayah, baiwa’an kwanekwaneyah, asbunubunuwayah, God ana baimataren sawar kwafirenayah, naatu sabuw iyab hai tur hai bowabowamaim tibifufuwen i tema’am.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index